بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۶ آذر ۷ دسامبر

نان روزانه
۷ دسامبر

مسابقه ای طولانی و حساب شده

بیاید با استقامت در مسابقه بدویم

عبرانیان ١٢ : ١ به ما می گوید که باید ھر بار گران را کنار بگذاریم. بیائید کنار گذاشتن
بارھا را در سایه شرکت نمودن در مسابقه نگاه کنیم. دونده جیب ھای خود را خالی می کند و
سبک ترین و راحت ترین لباسی که می تواند را می پوشد. حتی یک گرم بار اضافی یا غیر
ضروری با خود حمل نمی کند. نکاتی وجود دارند که دقیقا گناه نیستند اما ھنوز به عنوان بار بر
ما سنگینی می کنند و ما را عقب نگاه می دارند. این نکات نیروی ما را تحلیل می برند و ما را
بر آن می دارند که زمان و توجه بسیاری را صرف آن ھا کنیم. به یاد داشته باشید که این
مسابقه ای کوتاه نیست بلکه بلند و حساب شده. خصوصیت اولی که لازمه شرکت در این مسابقه
است استقامت است. بسیاری از افراد زندگی مسیحی را ھمانند دو سرعت شروع می کنند و
کمی بعد خسته می شوند.نیروی شان تحلیل می رود و به ندرت مسابقه را ادامه می دھند. به یاد
داشته باشید که کتاب جامعه ٩ : ١١ به حکمت این نکته اشاره می کند :
” و باز دیدم کھ زیر آفتاب مسابقه از آن تیزروان نیست و نه جنگ از آن نیرومندان و نه آن
برای حکیمان و نه ثروت برای فھیمان و نھ نظر لطف برای عالمان بلکه در ھمگی
دست زمان و حادثه در کار است . ”
جملات زیر شھادت یک فرد پیروز است. یعنی پولس رسول :
” جنگ نیکو را جنگیده ام مسابقه را به پایان رسانده و ایمان را محفوظ داشته ام اکنون تاج
پارسایی برایم آماده است تاجی که خداوند آن داور عادل در آنروز به من عطا خواھد کرد نه
تنھا من بلکه به ھمه آنان که مشتاق ظھور او بوده اند . ” ( دوم تیموتائوس ۴ : ٧ – ٨)
پولس می دانست که در مسابقه پیروز شده است. او مسیر خود را به پایان رسانده بود و
می دانست که جایزه منتظر اوست. این شھادت پر جلالی است و من و شما نیز می توانیم چنین
شھادتی داشته باشیم. اگر تنھا شروط لازم را در زندگی مان بکار گیریم. آنچه مھم است سرعت
و یا قدرت نیست بلکه استقامت است.
خداوندا از تو متشکرم که مرا کمک می کنی تا به پیش روم. اعلام می کنم که هر بار گران
را برای این مسابقه کنار می گذارم . زیرا من باید با استقامت در مسابقه بدوم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »