بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۶ آبان ۷ نوامبر

نان روزانه
۷ نوامبر

بنا شدن

بیایید به سوی بلوغ پیش رویم

خداوند تدارک خاصی برای دست یابی ما بھ بلوغ روحانی دیده است کھ پولس در افسسیان
۴:١١ بھ آن اشاره می کند. ” و اوست ( مسیح قیام کرده ) کھ بخشید برخی را بھ عنوان رسول
برخی را بھ عنوان نبی برخی را بھ عنوان مبشر و برخی را بھ عنوان شبان و معلم .” پنج
خدمت اصلی کھ در این آیھ ذکر شده اند عبارتند از رسولان ، انبیا ، مبشرین ، شبانان و معلمین.
آیاتی کھ پس از آن آمده اند اھداف این خدمات را بھ ما می گویند: ” تا مقدسین را برای کار
خدمت آماده سازند برای بنای بدن مسیح تا زمانی کھ ھمھ بھ یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا
دست یابیم و بالغ شده بھ بلندای کامل قامت مسیح برسیم. ” این متن بھ دو ھدف اصلی این
خدمات اشاره می کند. ھدف اول آماده کردن ما برای خدمت است. ما نمی توانیم بھ طور
خودکار کاری کھ از ما انتظار می رود را انجام دھیم. ما باید آماده شویم و تعلیم ببینیم. این پنج
خدمت وجود دارند تا ما را آموزش دھند. ھدف دوم بنای بدن مسیح است. این خدمات در بدن
مسیح قرار داده شده اند تا ما را متحد ساختھ و ایمان مان را افزایش دھند و ما را بھ سوی بلوغ
ھدایت کنند. عیسی مسیح بھ عنوان سر کلیسا این خدمات را بھ ما می بخشد و من ایمان دارم کھ
قوم خداوند ھرگز بدون این خدمات نمی تواند بھ بلوغ دست یابد. پولس چنین ادامھ می دھد :
” او منشا رشد تمامی بدن است. بدنی کھ بوسیلھ ھمھ مفاصل نگاه دارنده خود بھ ھم پیوند و
اتصال می یابد و در اثر عمل متناسب ھر عضو رشد می کند
و خود را در محبت بنا می نماید. ”
ھدف نھایی این نیست کھ افراد مستقل بسیاری وجود داشتھ باشند کھ ھر یک از آنھا کار
خود را انجام می دھد بلکھ ھدف نھایی بدنی واحد است کھ با یکدیگر توسط مفاصل پیوند دارند
و این مفاصل با رباط ھای محکم با یکدیگر در ارتباط ھستند. طناب ھای محکمی کھ قسمت
ھای مختلف را نگاه می دارند و بدنی را می سازند کھ می تواند رشد کند. مھم است کھ ھر
عضو از بدن کار خود را بھ درستی انجام دھد.
خداوندا از تو متشکرم که مرا به سوی پیش هدایت می کنی. اعلام می کنم هدف خداوند
این است که قوم خود را برای خدمت آماده سازد و هر کدام از آن ها به عنوان عضوی از
بدن کار خود را انجام دهند . زیرا من باید به سوی بلوغ پیش بروم . آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »