بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۵ مهر ۷ اکتبر

نان روزانه
۷ اُکتبر

صلح و کامیابی

برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند

من ھر روز برای صلح اورشلیم و اسرائیل دعا می کنم. ایمان دارم زمانی که کتاب مقدس
می گوید ” برای صلح اورشلیم دعا کنید ” ( مزمور ١٢٢ : ۶ ) این بدان معنا است که ما باید
برای صلح و سلامتی بدن مسیح دعا کنیم. ما نه تنھا باید برای نیازھای کوچک خود در دعا
باشیم بلکه باید برای نیاز ھای کلی بدن مسیح نیز دعا کنیم. ما خوانده نشده ایم که دیگر مسیحیان
را قضاوت کنیم. ما خوانده شده ایم که برای آن ھا دعا کنیم.
“در میان برج ھایت امنیت حکمفرما باشد و در میان باروھایت
صلح و سلامت ” ( مزمور ١٢٢:٧ )
من ایمان دارم که این آیه نظم الھی را به تصویر می کشد. زمانی که ما آرامش داریم در آن
زمان است که صلح و سلامتی و کامیابی نیز خواھیم داشت. زمانی که ما با یکدیگر در جنگ
ھستیم و علیه یکدیگر بر می خیزیم و یکدیگر را تحقیر می کنیم در آن زمان نمی توانیم کامیاب
باشیم. بنابراین اول صلح و سپس کامیابی. در آیۀ ٨ چنین می خوانیم: ” به خاطر برادران و
یارانم می گویم صلح و سلامت بر تو باد ” اکنون اصل اساسی دیگری را به این مطلب اضافه
می کنم.ما باید از ھر گونه خود محوری گریزان باشیم. خود محوری زندانی است که شیطان
آن را ایجاد می کند. ھر چه بیشتر شیطان شما را به خودتان مشغول کند بیشتر شما را تحت
اختیار خود خواھد داشت. با صدھا فردی که محتاج آزادی از روح ھای شریر بودند برخورد
داشته ام و فھمیدم که خصوصیت مشترک این افراد این است که ھمه آنھا خود محور بودند.ما
با تلاشی آگاھانه و انتخابی آزاد باید از خود محوری رھایی یابیم. این عبارت آیه ٨ را دوست
دارم به خاطر برادران و یارانم می گویم. این کافی نیست که ھمه چیز برای من و بر وفق مراد
من پیش برود بلکه من می خواھم دربارۀ نیاز ھای برادران و یارانم نیز نگران باشم. مسیحیان
از زمینه ھای دیگر از فرقه ھای دیگر و از گروه ھای دیگر و غیره …

خداوندا از تو به خاطر برکاتی که به دوست داران اسرائیل وعده داده ای متشکرم. اعلام
می کنم هنگامی که برای اورشلیم دعا می کنم از اطمینان برخوردارم و مورد لطف تو قرار
گرفته ام. من برای صلح و آرامش اورشلیم دعا می کنم باشد که دوست داران تو در
آسایش باشند .آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »