بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۵ شهریور ۶ سپتامبر

نان روزانه
۶ سپتامبر

پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم

خداوند حاکم است

زمانی کھ ما دانش خداوند را درک کردیم و بھ کاملیت او پی بردیم مخصوصا زمانی که به پیش دانی او آگاھی پیدا کردیم این باعث می شود کھ بدانیم خداوند ھرگز غافلگیر نمی شود. در
ملکوت آسمان ھیچ حادثۀ غیرمترقبھ ای وجود ندارد و نھ تنھا خداوند از ابتدا و انتھای وقایع با
خبر است بلکھ او خود ابتدا و انتھا است.( مکاشفھ ٢١ : ۶ را مطالعھ کنید. ) و او ھمیشھ حاکم
بر امور است. خداوند بھ طور خاص افرادی را برگزیده تا در ابدیت با او باشند و آن ھا را
می شناسد .
“زیرا آنانی را کھ از پیش شناخت ایشان را ھمچنین از پیش معین فرمود تا بھ شکل پسرش
درآیند تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد ” ( رومیان ٨:٢٩ )
اگر بھ واسطۀ رحمت و فیض خداوند ما توانستیم کھ بھ آن مقصد پر جلال و ابدی دست پیدا
کنیم عیسی ھرگز با این کلمات بھ پیشواز ما نخواھد آمد کھ من ھرگز فکر نمی کردم تو را
اینجا ببینم بلکھ او خواھد گفت :” فرزندم من منتظر تو بودم ما نمی توانستیم در ضیافت عروسی
بدون تو بنشینیم. ” ایمان دارم کھ در آن جشن بزرگ بر ھر یک از صندلی ھا نام آن شخصی
کھ آن قسمت برایش آماده شده نوشتھ شده است. ” تا زمانی کھ شمارۀ نجات یافتگان کامل شود
خداوند با صبری شگفت انگیز منتظر است . ”
” بدی را با بدی و دشنام را با دشنام پاسخ مگویید بلکھ در مقابل برکت بطلبید
زیرا برای ھمین فرا خوانده شده اید تا وارث برکت شوید ” ( اول پطرس ٣:٩ )
خداوندا از تو متشکرم که مرا کاملا می شناسی. اعلام می کنم که خداوند همواره
حاکم است. او هرگز غافلگیر نمی شود پدر من پیش از گفتن من می داند به
چه چیزی احتیاج دارم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »