بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۵ آذر ۶ دسامبر

نان روزانه
۶ دسامبر

پرورش استقامت

بیاید با استقامت در مسابقه بدویم

این اعتراف به ما می گوید که شرط دیگری نیز برای پیروزی در عبرانیان ١٢ : ١ وجود
دارد یعنی استقامت. این صفتی است که برای شخصیت ما ضروری است. ما به عنوان مسیحیان
اگر می خواھیم پیروزی روحانی داشته باشیم و کامل شویم باید استقامت داشتھ باشیم. نقطه مقابل
استقامت چیست ؟ فکر می کنم تسلیم شدن و انصراف دادن. مسیحیان نباید سریعا جا بزنند و
اعلام انصراف کنند. زمانی که خداوند ما را دعوت می کند تا کاری انجام دھیم باید عزم خود را
جزم نموده و آن کار را محقق سازیم و تا رسیدن به ھدف مداومت داشته باشیم. رابطه نزدیکی
بین کنترل نفس و استقامت وجود دارد. اگر ما نتوانیم نفسمان را کنترل کنیم نمی توانیم استقامت
داشتھ باشیم. باید ضعف ھای خود را بشناسیم وگر نه ھر گاه که استقامت ما آزموده شود یک
ضعف خواه احساسی، روانی و یا فیزیکی می تواند ما را متوقف سازد. شرط دیگری که برای
موفقیت در مسابقه وجود دارد تمرکز بر عیسی است. در عبرانیان ١٢ : ٢ چنین آمده :
” و چشمان خود را بر قھرمان و مظھر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که به خاطر آن خوشی
که پیش رو داشت صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون برجانب راست تخت خدا نشسته است .
ما باید دائما به عیسی نگاه کنیم. به عبارتی دیگر ما نمی توانیم در این مسابقه به خود اتکا ً
کنیم. ” نگاه کردن به عیسی ” به معنای این است که او باید الگوی ما باشد. ما اطمینان خود را
بر او می نھیم. او خالق ماست. او شروع ایمان ما است. اوست که کامل کننده ماست و می تواند ما را به پیروزی برساند.
خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی تا خود را به جلو بکشم. اعلام می کنم که
من تسلیم نمی شوم بلکه چشمان خود را بر عیسی می دوزم بر او که مرا به سوی پیروزی
هدایت می کند. زیرا من باید با استقامت در مسابقه بدوم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »