بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۴ شهریور ۶ اکتبر

نان روزانه
۶ اُکتبر

خداوند شفا دهنده ماست

برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند

درست پس از آنکه خداوند قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد و نجات داد قوم اسرائیل تبدیل به
قومی فدیه داده شده گشت و خداوند عھدی را با آنھا بست. خداوند اولین مکاشفۀ خاص خود را به آنھا داد و خود را به عنوان شفاء دھنده آنھا معرفی کرد. این عبارت در خروج ١۵:٢۶ آمده است :
” فرمود اگر به دقت به صدای خداوند خدای تان گوش فرا دھید و آنچه را در نظر او درست است به جا آورید اگر به فرامین او توجه کنید و تمام فرایض او را به جا آورید من نیز
ھیچ یک از بیماری ھایی را که مصریان را بدان دچار کردم بر شما نازل نخواھم
کرد. زیرا من یھوه شفا دھنده شما ھستم ”
قسمتی که خداوند به قوم اسرائیل می گوید: زیرا من یھوه شفا دھندۀ شما ھستم عبارت ” شفا دھندۀ شما”در عبری مدرن به این معنی است. ” پزشک شما ھستم. ” واژه ای که در خروج ١۵:٢۶ آمده دقیقا
واژه ای است که امروزه در زبان عبری برای واژۀ دکتر بکار می رود. این واژه در طول ٣٠٠٠ سال
تاریخ زبان عبری معنای خود را از دست نداده است. خداوند با تاکید به قوم اسرائیل می گوید که من
پزشک شما ھستم. دو چیزی که ھرگز تغییر نمی کند نام خداوند و عھد خداوند است. جایگاه خداوند و عملکرد او به عنوان شفا دھندۀ قوم با نام او و عھد او یکی است. به عبارت دیگر این جایگاه و عمل کرد
خداوند ھرگز تغییر نمی کند. تنھا و زمانی که عیسی به عنوان نجات دھنده و فدیه دھنده به اسرائیل آمد تا
وعده ھای مسیحایی را محقق سازد او بار دیگر خداوند را به عنوان شفا دھندۀ قوم خود معرفی و آشکار
کرد. شفا در خدمات عیسی بر وجود خود او ارجحیت نداشت. با ورود عیسی بر زمین این خدمت شروع
نشد بلکه این کار او تجلی طبیعت شفا دھندۀ خداوند و عھدی بود که خداوند با قومش به عنوان خدای شفا
دھنده بسته بود. اساس تدارکی که خداوند برای شفا و سلامت جسمی قومش دیده ، کلام او یعنی کتاب
مقدس است .چقدر مھم است بدانیم که پاسخ خداوند به نیازھای اولیۀ انسان ھا کلام خود او است. اگر به
کلام او باز گشته و آنرا کنکاش کنیم می فھمیم که پاسخ نیازھای ما در کلام اوست. در آن زمان است که او
تمام نیازھای ما را بر طرف خواھد نمود. نیازھای روحانی و جسمی ما را.

خداوندا از تو به خاطر برکاتی که به دوست داران اسرائیل وعده داده ای متشکرم. اعلام
می کنم هنگامی که برای اورشلیم دعا می کنم از اطمینان برخوردارم و مورد لطف تو قرار
گرفته ام. من برای صلح و آرامش اورشلیم دعا می کنم باشد که دوست داران تو در
آسایش باشند .آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »