بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۴ شهریور ۵ سپتامبر

نان روزانه
۵ سپتامبر

پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم

دانش و حکمت ماورا ٕ الطبیعی عیسی

علم و حکمت ماوراءالطبیعی خداوند از طریق خدمت عیسی بر زمین آشکار شد. اما شاید
در برخورد عیسی با یھودا اسخریوطی این حکمت و علم بھ وضوح دیده می شود. زمانی کھ
شاگردان بھ عیسی گفتند : “و ما ایمان آورده و دانستھ ایم کھ تویی آن قدوس خداوند ” ( یوحنا ۶
: ۶٩ ( عیسی بھ آنھا پاسخی می دھد کھ خیانت یکی از پیروان را آشکار می کند. “عیسی بھ
آنھا پاسخ داد مگر شما دوازده تن را من بر نگزیده ام؟ با این حال یکی از شما ابلیسی است او
بھ یھودا پسر شمعون اسخریوطی اشاره می کرد. زیرا او کھ یکی از آن دوازده تن بود پس از
چندی عیسی را تسلیم دشمن می کرد ” ( یوحنا ۶ : ٧٠ – ٧١ ( عیسی از طریق روح القدس
می دانست کھ یھودا بھ او خیانت خواھد کرد حتی پیش از آن کھ خود او آن را بداند. با وجود
این یھودا نمی توانست نقشۀ خود را عملی کند تا زمانی کھ عیسی این سخنان را بر زبان نیاورده
بود و او را برای انجام آن کار آزاد نساختھ بود. در شام آخر عیسی بھ شاگردان خود ھشدار داد
کھ: “عیسی پس از آنکھ این را گفت در روح مضطرب شد و آشکارا اعلام داشت :” آمین ،
آمین بھ شما می گویم یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواھد کرد ” ( یوحنا ١٣:٢١ ( زمانی کھ از
او می پرسند کھ آن خائن کیست عیسی چنین پاسخ می دھد :
” عیسی پاسخ داد ھمان کھ این تکھ نان را پس از فرو بردن در کاسھ بھ او می دھم آنگاه تکھ
نان در کاسھ فرو برد و آن را بھ یھودا پسر شمعون اسخریوطی داد. یھودا چون لقمھ را گرفت
در دم شیطان بھ درون او رفت. آنگاه عیسی بھ او گفت آنچھ در پی انجام آنی زودتر بھ انجام
رسان ” ( یوحنا ١٣ : ٢۶ – ٢٧ ” ( پس از گرفتن لقمھ یھودا بی درنگ
بیرون رفت و شب بود ” ( یوحنا ١٣ : ٣٠ (
وقتی دریافتم کھ یھودا نمی توانست نقشۀ خود را برای خیانت بھ عیسی عملی کند تا زمانی
کھ او اجازه نمی داد در حیرت فرو می روم و در تمام این صحنھ خیانت شونده بر اوضاع حاکم
است و نھ خائن .
پدر جان از تو متشکرم که مرا کاملاً می شناسی. اعلام می کنم که عیسی حکمت و علم
ماوراءالطبیعی خداوند را متجلی ساخت. خدایی که همه چیز را می داند. پدر من پیش از
گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »