بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۴ آذر ۵ دسامبر

نان روزانه
۵ دسامبر

شرایط صحیح کنترول نفس

بیاید با استقامت در مسابقه بدویم

شرط دیگری که برای کسب موفقیت در مسابقه وجود دارد کنترل نفس است و این شرایط
در واژه ھایی که پولس در اول قرنتیان ٩: ٢۴ – ٢۵ می گوید نوشته شده است. در این آیات
زندگی مسیحی به مسابقه ورزشی تشبیه شده که مقایسه ای عالی و مثال واضحی است. زیرا ما
ھر روز در تلویزیون بینندۀ مسابقات ورشی بسیاری ھستیم.
” آیا نمی دانید که در میدان مسابقه ھمه می دوند اما تنھا یکی جایزه را می برد ؟
پس شما چنان بدوید که ببرید. ” ( اول قرنتیان ٩ : ٢۴) این ھدف است و سپس پولس ادامه داده و شرایط را بازگو می کند.
” ھر کھ در مسابقه شرکت می جوید در ھر چیز تن به انضباط می دھد آنان چنین
می کنند تا تاجی فانی به دست آورند ولی ما چنین می کنیم تا تاجی غیر فانی به دست آوریم . ” ( آیه ٢۵ .)
اگر قرار است ما مسابقه و جایزه را ببریم باید نفس خود را کنترل کنیم. زمانیکه ما به
مسابقات ورزشی فکر می کنیم این حقایق برای ما آشکار می شود که ورزشکار موفق کسی
است که سخت ترین تمرین ھای کنترل نفس را داشته است. او باید سر تمرینات خود حاضر
شود. آنچه می خورد را کنترل نماید. مقدار خوابش و میزان تمریناتش را تنظیم کند. او ھمچنین
باید روحیه خود را نیز کنترل کند و دیدگاه مثبتی در خود بپروراند. او نمی تواند افکار منفی را
در خود جای دھد.او باید به دیدی مثبت مسابقه دھد و باید ایمان داشته باشد که می تواند قھرمانی
را کسب کند. تمامی این موارد برای ما مسیحیان نیز صدق می کند. ما نمی توانیم بدون کنترل
نفس در مسابقه پیروز شویم. خداوندا از تو متشکرم که مرا کمک می کنی تا بتوانم خود را به جلو بکشم. اعلام می کنم
که من در همه کارها نفس خود را کنترل می کنم تا بتوانم جایزه را ببرم. زیرا
من باید با استقامت در مسابقه بدوم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »