بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۴ آبان ۵ نوامبر

نان روزانه
۵ نوامبر

ادامه مسیر

بیایید به سوی بلوغ پیش رویم

تا این جا دیدیم که در کتاب عبرانیان چھار بار عبارت ” بیائید ” تکرار شده است. اکنون به
پنجمین ” بیائید ” می رسیم . بیائیدی که نتیجۀ جدیدی برای ما در بر دارد. عبرانیان ۶ : ١
می گوید: ” پس بیائید تعالیم ابتدائی درباره مسیح را پشت سر نھاده به سوی کمال پیش رویم . ”
بسیاری از مسیحیان این گونه فکر می کنند که می توان در زندگی مسیحی به جائی رسید و
ً اعلام کرد بالاخره رسیدم. اما این چیز حقیقت ندارد.
ایستایی و سکون در زندگی روحانی تقریبا
غیر ممکن است. امثال ۴ : ١٨ می گوید :
” طریق پارسایان ھمچون طلوع سپیده دمان است که تا روشنائی نیم روز
ھر دم نور او فزونی می گیرد . ”
عبارت ” طریق پارسایان ” درباره ایمانداری خاص یا گروھی از ایمانداران سخن نمی
گوید بلکه درباره ھر شخص عادلی سخن می گوید. به یاد داشته باشید که ماھیت پارسایی این
گونه نیست که بتوانید در آن ثابت بایستید چه برسد به اینکه در آن جا توقف کنید. پارسایی به
عنوان یک راه مستلزم داشتن حرکت ، پیشروی و توسعه است. زمانی که ما خداوند را به
عنوان نجات دھندۀ خود می شناسیم این راه شروع می شود. شروع آن مانند طلوع خورشید
است. مانند این است که پس از تاریکی، خورشید طلوع نموده است طلوعی که در قلب ھای ما
اتفاق می افتد. اما طلوع غایت ھدف خداوند نیست بلکه تنھا شروعی برای آن است. زمانی که
ما در مسیر پارسائی قدم بر می داریم این نور فزونی می یابد. با ھر قدم و با ھر روز جدید این
نور باید نورانی تر از قبل گردد تا کمال آن روز و تا آن ارتفاعی که خورشید در زمان ظھر در
آسمان قرار می گیرد. آنچه خداوند برای ما در نظر گرفته این نیست که به چیزی کمتر از
روشنائی کامل خورشید در زمان ظھر قانع شویم. طلوع نقطه شروع ماست و راھی برای
پیشرفت. و در زمان ظھر نور روشنتر و روشنتر می شود اما ھرگز اجازه توقف نداریم تا آنکه
روز کامل شود.
خداوندا تو را شکر می کنم که مرا به سوی پیش هدایت می کنی. اعلام می کنم که
پارسایی یک راه است و انتظار خداوند از من حرکت ، پیشرفت و ترقی است و من باید به
سوی بلوغ پیش بروم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »