بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۳ مهر ۵ اکتبر

نان روزانه
۵ اُکتبر

سخنان دلگرم کننده

برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند

چگونه ما خود را با اھداف خداوند برای اسرائیل ھم راستا می سازیم ؟ می خواھم روشی
ساده به شما پیشنھاد کنم. در اشعیاء ۴٠ : ١ – ٢ خداوند می گوید :
“تسلی دھید قوم مرا تسلی دھید خدای شما می گوید به اورشلیم سخنان دلگرم کننده بگویید و او
را ندا در دھید که دوران زحمت طاقت فرسایش به پایان رسیده و تاوان گناھش پرداخت شده
است زیرا که به جھت تمامی گناھانش از دست خداوند دو چندان دریافت کرده است ”
من این آیه را بررسی کرده ام و جایی که می گوید قوم مرا تسلی دھید به خاطر اینکه به
طور مستقیم خطاب به اورشلیم بیان می شود من چنین برداشت می کنم که منظور او قوم یھود
ً است. قوم یھود نمی تواند جدای از اورشلیم به آرامش دست پیدا کند. قلب های آنها کاملا با شھر
اورشلیم گره خورده است. بنابراین اگر من درست گفته باشم و منظور از قوم من قوم یھود باشد
این واژه ھا خطاب به چه کسی گفته می شود؟ در عبری این واژه ھا به صورت جمع به کار
رفته است و خطاب به کسانی است که کتاب مقدس و اقتدار کلام او را می پذیرند. این مردم چه کسانی باید باشند؟ من و شما و افرادی مانند ما یعنی ایمانداران مسیحی. خداوند چه می گوید؟ خداوند می گوید تسلی دھید قوم من را تسلی دھید. اسرائیل را تسلی دھید. خداوند از ما
می خواھد اسرائیل را تسلی دھیم. با تعدادی از ایمانداران یھودی که به عیسی ایمان دارند
دوست ھستم و یکی از نکاتی که آنھا به آن اشاره می کنند این است که کلیسای معاصر بیشتر از
اسرائیل انتقاد می کند تا تسلی. ما برای انتقاد نمودن خوانده نشده ایم بلکه به ما دستور داده شده که اسرائیل را تسلی دھیم. آیا این مسئولیت را می پذیرید؟ ایمان دارم که این تسلی یکی از روشهای آماده ساختن راه خداوند است. قرن ھا تعصب و سوء تفاھمات باید شکسته شود.این
مخالفت ھا باید با قوت و گرمای محبت مسیحی ذوب شوند و از بین بروند. ایمان دارم که امروزه ماموریت ما ھمین است

خداوندا از تو به خاطر برکاتی که به دوست داران اسرائیل وعده داده ای متشکرم. اعلام
می کنم هنگامی که برای اورشلیم دعا می کنم از اطمینان برخوردارم و مورد لطف تو قرار
گرفته ام. من برای صلح و آرامش اورشلیم دعا می کنم باشد که دوست داران تو در
آسایش باشند .آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »