بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۳ شهریور ۴ سپتامبر

نان روزانه
۴ سپتامبر

پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم

خداوند همه چیز را می داند

یکی از جنبھ ھای طبیعت ابدی خداوند عالم مطلق بودن اوست. در اول یوحنا ٣:٢٠ ما با
مکاشفھ ای عمیق ولی در عین حال ساده روبرو می شویم.خداوند ھمھ چیزھا را می داند. چیزی
وجود ندارد کھ خداوند از آن آگاھی نداشتھ باشد. از کوچکترین حشره ای کھ بر روی زمین
وجود دارد تا بزرگترین و دور ترین ستاره ای کھ در کھکشان قرار گرفتھ است. چیزی وجود
ندارد کھ خداوند از آن آگاھی نداشتھ باشد. خداوند چیز ھایی دربارۀ ما می داند کھ ما دربارۀ
خودمان نمی دانیم. ھمان طور کھ دیروز گفتم او تعداد موھای سرھر کدام از ما را می داند.
( متی ١٠:٣٠ را مطالعھ کنید . )
خداوند از تعداد ساکنان شھر نینوا با خبر است. او رشد گیاھی کھ باید بر سر یونس سایھ
می انداخت را می دانست و آن را کنترل می کرد. او ھمچنین از حرکت و عملکرد کرمی کھ
باعث شد آن گیاه پژمرده شود نیز آگاھی داشت و بر آن حاکم بود. ( یونس ۴ : ۶ – ٩ را
مطالعھ کنید. ) پولس رسول در اول قرنتیان ٢ : ٩ چنین می گوید :” آنچھ را ھیچ چشمی ندیده
ھیچ گوشی نشنیده و بھ ھیچ اندیشھ ای نرسیده خدا برای دوستداران خود مھیا کرده است ” او
چنین ادامھ می دھد :
” زیرا خدا آن را توسط روح خود بر ما آشکار ساختھ چرا کھ روح ھمھ
چیز حتی اعماق خدا را می کاود ” ( اول قرنتیان ٢:١٠ )
روح القدس از ھر چیزی کھ بوده و ھست و خواھد آمد اطلاع دارد. در عمیق ترین عمق
ھا نفوذ می کند و بھ بلندترین بلندی ھا دست پیدا می کند. علم او نامحدود است در پرتو چنین
دانش نامحدودی است کھ ما باید آماده باشیم تا خود را تسلیم خداوند بکنیم.
“ھیچ چیز در تمام از نظر خدا پنھان نیست بلکھ ھمھ چیز در برابر چشمان او
کھ حساب ما با اوست عریان و آشکار است .” ( عبرانیان ۴:١٣ )
پدر جان از تو متشکرم که مرا کاملا می شناسی و اعلام می کنم که خداوند دانشش
نامحدود است و هیچ موضوعی وجود ندارد که او از آن اطلاع نداشته باشد . پدر من پیش
از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »