بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۳ آذر ۴ دسامبر

نان روزانه
۴ دسامبر

دیدگاهی صحیح

بیاید با استقامت در مسابقه بدویم

یکی از شروط موفقیت در مسابقه، داشتن دیدگاھی صحیح است. پولس زمانی که به رابطه اش با
عیسی مسیح اشاره می کند حقیقتی را برایمان بازگو می کنم.
” می خواھم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و در رنج ھای او سھیم شده با مرگش
ھم شکل گردم تا به ھر طریق که شده به رستاخیز از مردگان نائل شوم .” ( فیلیپیان ٣ : ١٠- ١١)
پولس ھدف مشخصی داشت و بی ھدف نمی دوید. ( اول قرنتیان ٩ : ٢۶ را مطالعه کنید. ) او
می دانست که مقصد اصلی چیست و این ھدف بود که دیدگاه وی را شکل می داد. او چنین ادامه می دھد :
” نمی گویم ھم اکنون به این ھا دست یافته ام یا کامل شده ام بلکه خود را پیش می رانم تا چیزی را بدست
آورم کھ مسیح عیسی برای آن مرا بدست آورد . ” ( آیه ١٢) دیدگاه پولس این بود که مسیح عیسی با ھدف
خاصی او را نجات داده است و محقق شدن آن ھدف مستلزم آن است که او خود را در مسیر آن ھدف نگاه
دارد. او مصمم بود که ھدف خود را منطبق با ھدف مسیح نگاه دارد.
” برادران گمان نمی کنم ھنوز آن را بدست آورده باشم اما یک کار می کنم و آن این که آنچه در عقب
است به فراموشی می سپارم و به سوی آنچه در پیش است خود را به جلو
کشانده برای خط پایان می کوشم تا آن جایزه ای را بدست آورم که خدا برای آن
مرا در مسیح عیسی به بالا فرا خوانده است . “( آیات ١٣ ، ١۴)
می بینیم که درآیات ١٢ و١۴ دو بار عبارت ” به پیش راندن ” و ” به جلو کشاندن ” دیده می شود.
این دیدگاھی است که پولس داشت و ما نیز باید ھمین دیدگاه را داشته باشیم. خود را به جلو می کشم. من
ھدفی دارم و ھنوز به آن ھدف نرسیدم اما من می دانم که به کجا می روم. این جا در آخرین قسمتی که
پولس این عبارت را به کار می برد چنین می گوید: ” برای رسیدن به خط پایان می کوشم تا جایزه ای را
بدست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به بالا فرا خوانده است. ” برای آنان که با موفقیت این
مسابقه را به پایان برسانند جایزه ای وجود دارد. ھمواره این جایزه را در ذھن داشته باشید زیرا ھیچ کدام
از ما نمی خواھیم جایزه ای که خدا برایمان مقرر ساخته را از دست بدھیم.
خداوندا از تو متشکرم که مرا کمک می کنی تا خود را به جلو بکشم. اعلام می کنم که
می خواهم دیدگاه صحیح خود را حفظ کنم و هدف را همواره در ذهن خود
داشته باشم. زیرا من باید با استقامت در مسابقه بدوم. آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »