بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۳ آبان ۴ نوامبر

نان روزانه
۴ نوامبر

بوسیله عدالت او

بیایید به تخت فیض نزدیک شویم

مھم است به یاد داشته باشیم که اساس اعتماد ما برای رفتن به حضور تخت پدر عدالت و
وفاداری خودمان نیست بلکه وفادرای خداوند و عدالت او است. رساله اول یوحنا این حقیقت را
چنین بازگو می کند :
” ای عزیزان اگر دل ما، ما را محکوم نکند در حضور خدا اطمینان داریم و ھر آنچه از او
درخواست کنیم خواھیم یافت زیرا از احکام او اطاعت می کنیم و آنچه باعث خشنودی اوست
انجام می دھیم . ” ( اول یوحنا ٣ : ٢١ – ٢٢)
اگر چنین تفکری در ما وجود دارد که عدالتی شخصی داریم یا ادعایی که بر اساس آن
عدالت می توانیم به حضور خدا وارد شویم نھایتا باعث می شود که نتوانیم با اطمینان به حضور
خداوند وارد شویم زیرا ھیچ عدالتی در ما وجود ندارد که بر خود اعتماد کنیم. ھمچنین باید به
جائی برسیم که اجازه ندھیم قلب مان ما را محکوم کند یعنی نه به عدالت یا حکمت خودمان بلکه
به وفادرای خداوند اعتماد کنیم. پولس می گوید : “پس اکنون برای کسانی که در مسیح عیسی
ھستند دیگر ھیچ محکومیتی نیست . ” ( رومیان ٨: ١) در ادامه آن باب پولس تصویر زیبایی
از یک زندگی پر از روح القدس را به تصویر می کشد و تمامی برکات ، افتخار و فوایدی که
این نوع زندگی دارد را برای ما بازگو می کند. اما شروع این نوع زندگی از آیه اولی است که
در بالا ذکر شده است. ما باید ھر نوع محکومیتی را کنار بگذاریم. یکی از لازمه ھای ورود به
حضور خداوند رفتن در نام عیسی است. زمانی که به نام عیسی به حضور او می رویم این
اطمینان را داریم که به خاطر او دعاھای ما شنیده می شود. این حقیقت باعث می شود که توجه
ما از زندگی و کارمان برداشته شود. زمانی که ما در نام عیسی به حضور او می رویم
می توانیم ایمان داشته باشیم که گناھان ما بخشیده شده و به عنوان فرزندان خداوند در حضور او
پذیرفته شده ھستیم. این باعث خشنودی خداوند است. این آن طریقی است که او از ما می خواھد
به حضورش وارد شویم.
خداوندا از تو متشکرم که می توانم با جسارت به حضور تو بیایم. می توانم در نام عیسی به
تخت فیض تو نزدیک شوم و ایمان داشته باشم که گناهانم بخشیده شده و به عنوان فرزند
خداوند پذیرفته شده هستم .زیرا من باید به تخت فیض خداوند نزدیک شوم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »