بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۲ مهر ۴ اکتبر

نان روزانه
۴ اُکتبر

خداوندا بیاد آور

برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند

در اشعیا باب ۶٢ خداوند ما را برای انجام دعایی فعالانه و مداوم برای اورشلیم دعـــــــوت
می کند .
” ای اورشلیم بر حصارھایت دیدبانان گماشته ام که شب و روز ھرگز خاموش نخواھند بود، ای
کسانی که به خداوند یادآوری می کنید آرام مگیرید و او را نیز آرامی می دھید تا اورشلیم را
استوار ساخته آن را به جھان مایه ستایش بگرداند .” ( اشعیا ۶٢ : ۶ -٧ )
در عھد جدید عیسی مثال قاضی ظالمی را بازگو می کند. قاضی که بیوه زن پیوسته نزدش
می رفت و درخواست خود را به او ابراز می کرد و عیسی مثال خود را با این جمله به پایان
می رساند : ” حال آیا خود خدا به داد برگزیدگان خود که روز و شب به درگاه او فریاد بر
می آورند نخواھد رسید ؟ ” ( لوقا ١٨:٧ )
ھر دوی این متن ھا به این نکته اشاره می کنند که برای موضوعاتی خاص باید دعاھا را نه
تنھا در تمام طول روز بلکه در اوقات شب نیز ادامه داد.احیای اورشلیم یکی از این موضوعات
است.اشعیای نبی این دیدبانان را به عنوان افرادی می خواند که به سوی خداوند فریاد بر
می آورند. در زبان عبری این واژه به ” صدا زدن ” ترجمه شده است و به معنای آن است که
این افراد موضوعی خاص را به خداوند یادآوری می کنند. در عبری مدرن این واژه ای است
که برای مُنشی به کار می رود. یکی از کارھای مھم منشی یاد آوری زمان ملاقات ھایی است
که در تقویم خود برای کارفرمای خود یاداشت نموده است. این واژه مثالی است عملی از روشی
که خداوند می خواھد ما در دعا برای اورشلیم داشته باشیم. ما به عنوان شفیعان و منشی ھای
وی باید دو مسئولیت را بپذیریم. یک اینکه با تقویم نبوتی وی آشنا باشیم و دوم به او یاد آوری
کنیم که چه ملاقاتھایی در آن تقویم یادداشت شده است. یکی از این ملاقات ھا آخر الزمانی است
که خداوند متعھد شده اسرائیل را بازسازی و اورشلیم را احیا کند

خداوندا از تو به خاطر برکاتی که به دوست داران اسرائیل وعده داده ای متشکرم. اعلام
می کنم هنگامی که برای اورشلیم دعا می کنم از اطمینان برخوردارم و مورد لطف تو قرار
گرفته ام. من برای صلح و آرامش اورشلیم دعا می کنم باشد که دوست داران تو در
آسایش باشند .آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »