بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۲ شهریور ۳ سپتامبر

نان روزانه
۳سپتامبر

پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم

خداوند مرا کاملا میشناسد

ً خداوند هرکدام از ما را کاملا می شناسد.شناخت او از ما بسیار فراتر از تعداد موھای سر ما است. ( متی ١٠:٣٠ را مطالعھ کنید ) در این متن زیبا از مزامیر، داود مزمور خود را
طوری شروع می کند کھ گوئی نفس او از حیرت در سینھ اش حبس شده است.
“خداوندا تو مرا آزموده و شناختھ ای تو از نشستن و بر خواستن من آگاھی و اندیشھ ھایم را از
دور می دانی تو راه رفتن و آرامیدنم را سنجیده ای و با ھمۀ راه ھایم آشنایی حتی پیش از آنکھ
سخنی بر زبانم آید تو ای خداوند بھ تمامی از آن آگاھی از پیش و از پس احاطھ ام کرده ای و
دست خویش را بر من نھاده ای چنین دانشی برایم بس شگفت انگیز است و چنان والا کھ بدان
نتوانم رسید از روح تو کجا بروم؟ از حضور تو کجا بگریزم؟ ” (مزامیر ١٣٩ : ١ – ٧ )
بھ آنچھ داود می گوید فکر کنید. خداوند افکار ما را از دور می شناسد. یک شخصی
مکاشفھ ای دریافت می کند و می شنود کھ فرشتھ بھ او می گوید :” افکار انسانھا در آسمان بھ
ھمان بلندی کھ صدایشان بر زمین است شنیده می شود. ” این جملھ مرا شوکھ کرد. اما این ھمان
چیزی است کھ داود در این قسمت می گوید. حتما زمانی کھ ما بھ ھمۀ این چیز ھا فکر کنیم
واژه ھای داود را تکرار خواھیم کرد کھ می گوید : ” چنین دانشی برایم بس شگفت انگیز است
و چنان والا کھ بدان نتوان رسید. ” داود می پرسد از روی تو کجا روم ؟ این مانند کلیدی است
کھ توضیح می دھد خداوند از طریق روح خود از ھمۀ وقایعی کھ در جھان رخ می دھد آگاھی
دارد. روح خداوند تمامی جھان را در بر گرفتھ است. ھیچ مکانی نیست کھ خداوند آنجا نباشد
.خداوند از طریق روح خود از ھمھ چیز آگاه است و حتی بسیار بیشتر. او از تعداد موھایی کھ
بر سر ما وجود دارد آگاه است.
پدر از تو متشکرم که مرا کاملا می شناسی و اعلام می کنم که خداوند از طریق روح خود
از همۀ نکاتی که من درباره خود می دانم آگاهی دارد و حتی بیشتر از آن نیز می داند.
پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم. آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »