بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۲ آذر ۳ دسامبر

نان روزانه
۳ د سامبر

موفقیت در مسابقه

بیاید با استقامت در مسابقه بدویم

نھمین بیائید در کتاب عبرانیان در اولین آیه از باب ١٢ دیده می شود.
” پس چون چنین ابری عظیم از شاھدان را گرداگرد خود داریم بیائید ھر بار اضافی و ھر گناه
را که آسان بھ دست و پای ما می پیچید از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه ای که برای
ما مقرر شده است بدویم . ” ( عبرانیان ١٢: ١)
در ترجمه ھای انگلیسی دو واژه بیائید در این آیه وجود دارد و ترجمه ای بسیار عالی و
دقیق از این متن است. اما در ترجمه یونانی اولین عبارت که می گوید ” بیائید ھر بار اضافی و
گناه را دور کنیم ” به این صورت دیده نمی شود بلکه وجه وصفی دارد که چنین خوانده می
شود. ” بیائید با استقامت و با کنار گذاشتن ھر گونه بار اضافی در مسابقه بدویم. ” و در واقع
بیائید اصلی برای دویدن با استقامت در مسابقه ای بکار رفته که در مقابل ما مقرر شده است.
در این آیات و آیات دیگر در عھد جدید زندگی مسیحی به مسابقه ای تشبیه شده و این تمثیل
نشان دھنده آن است که مسیری مشخص پیش روی ما تعیین شده است و موفقیت در زندگی
مسیحی یعنی پیمودن مسیر بر اساس قوانین مسابقه است. بنابراین با دانستن این حقیقت ما با
مسابقه ای روبرو ھستیم که برای ما مقرر شده است. عھد جدید به ما می گوید برای کسب
پیروزی در این مسابقه باید چھار خصوصیت داشته باشیم. ١ – دیدگاه صحیح ٢ – کنترل نفس
٣ – داشتن استقامت و ۴ -این که چشمانمان بر عیسی متمرکز باشد. اگر ما این خصوصیات را
مد نظر داشته باشیم درآن زمان است که می توانیم مسابقه را به پایان رسانده و ایمان خود را حفظ کنیم.
خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی تا با استقامت ادامه دهم. اعلام می کنم که
می خواهم با دیدگاهی صحیح ، کنترل نفس ، داشتن استقامت و تمرکز بر عیسی این
مسابقه را به پایان برسانم و ایمانم را حفظ کنم. زیرا من باید
با استقامت در مسابقه بدوم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »