بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۲ آبان ۳ نوامبر

نان روزانه
۳ نوامبر

برحسب محبت خداوند

بیایید به تخت فیض نزدیک شویم

مزمور ۵١ دعایی است که داود در زمان نا امیدی عمیق خود به حضور خداوند بلند
ً زمانی که پر از ترس و تشویش بود. این دعای توبه او از گناھانش است  دقیقا پس ازآنکه
او با بتشبع زنا کرد و ترتیبی داد تا شوھرش اوریا به قتل برسد
زمانی که این گناھان فاش
شد داود می نویسد : ” خدایا بر حسب محبت خود مرا فیض عطا فرما. بر حسب رحمت
بیکران خویش نا فرمانی ھایم را محو ساز . ” ( مزمور ۵١ : ١ ” .) بر حسب محبت خویش ”
روش دیگری برای گفتن این جملات است. که تو خداوند وفاداری ھستی و به عھد خود
پایداری. در واقع داود به خداوند می گوید تو خود را متعھد ساختھ ای که مرا ببخشی. اگر من
شرایط لازم را داشته باشم و من بر اساس آن از تو درخواست بخشش کنم. چقدر مھم است که با
این دیدگاه به حضور خداوند برویم. مزامیر ١٠۶ : ١ می گوید : ” ھللویاه خداوند را سپاس
گوئید زیرا که او نیکوست و محبتش تا ابدالاباد ( رحمت و وفادرای به عھدش). ”
رحمت یکی از جنبه ھای طبیعت ازلی و ابدی خداوند است. عبرانیان ۴ : ١۶ می گوید. ”
پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به ھنگام نیاز
یاری مان دھد. ” ابتدا ما به رحمت و سپس به فیض نیازمندیم. کتاب مقدس درباره فیض چه
می گوید؟ فیض چیزی است که نمی توانیم آن را با لیاقت خود بدست آوریم. اگر شما
می توانستید آنرا با لیاقت خود بدست آورید دیگر فیض نبود. افراد مذھبی اغلب فکر می کنند که
ً باید با لیاقت خود ھمه چیز را بدست آورند.اگر چه آنھا اصولا فیض خداوند را دست کم
می گیرند اما اگر موضوعی از راه فیض باشد دیگر نمی تواند بر اساس اعمال باشد. اما اگر از
راه اعمال باشد دیگر بر اساس فیض نیست. در رومیان ١١ : ۶ دو نکته وجود دارد که در
عبرانیان ۴ : ١۶ نیز ذکر شده است. ما نمی توانیم با لیاقت خود رحمت و فیض را کسب کنیم.
ما برای گذشته خود احتیاج به رحمت و برای آینده خود احتیاج به فیض داریم. تنھا بر اساس
فیض خداوند است که می توانیم تبدیل به افراد با محبت شویم و زندگی پر از محبتی را داشته
باشیم. آن نوع از زندگی که او از ما انتظار دارد.
خداوندا تو را شکر می کنم که می توانم با جسارت به حضور تو بیایم. اعلام می کنم که بر
اساس محبت خداوند برای دریافت رحمت برای گذشته خود و فیض برای آینده به نزد تو
می آیم . من باید به تخت فیض خداوند نزدیک شوم . آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »