بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۱ مهر ۳ اکتبر

نان روزانه
۳ اُکتبر

خداوند قوم خود را احیا میکند

برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند

فراخوان دعا برای اورشلیم خطاب به ھمۀ آنانی است که کتاب مقدس را به عنوان کلام
مقتدرانۀ خداوند می پذیرند. خداوند از تمامی قوم خود از ھر ملت و ھر پیشینه ای می خواھد که نگران صلح و آسایش یک شھر بِخصوص باشند و آن شھر شھری نیست جزء اورشلیم. و
یک دلیل خاص برای این امر وجود دارد که نقطۀ اوج تحقق وعده خداوند زمانی است که
پادشاھی او برقرار گردد. ھر گاه ما در وقت دعا این واژه ھای آشنا را بر زبان می آوریم ” که
ملکوت تو بیاید ” در واقع خود را ھمراستا با این ھدف ساخته ایم.( برای مثال متی ۶:١٠ را
مطالعه کنید.) اگر چه ما باید به یاد داشته باشیم که این دعا چنین ادامه می یابد ” ارادۀ تو چنانکه در آسمان است بر زمین نیز کرده شود ” ( آیھ ۶ از باب ۶ را مطالعه کنید.) پادشاھی خداوند
باید بر زمین برقرار شود ھر چند پادشاھی او ھم اکنون نامرئی است ولی منظم و شفاف است.
نھایتا این پادشاھی بر زمین به طور عینی آشکار خواھد شد. مرکز و پایتخت پادشاھی خداوند
شھر اورشلیم خواھد بود. این حکومت پر از عدل از اورشلیم شروع و به سوی تمامی ملت ھای
دیگر جاری خواھد شد. در عوض پرستش و ھدایای تمامی ملت ھا مجددا به سوی اورشلیم
جاری خواھد گشت. بنابراین صلح و کامیابی ملت ھا به اورشلیم وابسته است و تا زمانی که
اورشلیم به صلح و سلامتی خود وارد نشود ھیچ ملتی روی آرامش واقعی و دائمی را نمی بیند.
خداوند به ھمۀ آنانی که به فراخوان او برای محبت نمودن اورشلیم پاسخ مثبت می دھند یک
وعدۀ خاص و ارزشمندی می دھد و آن این است که آنان کامیاب خواھند شد. “برای صلح و
سلامتی اورشلیم دعا کنید باشد که دوست داران تو در آسایش باشند” واژه ای که اینجا کامیابی
ترجمه شده معنایش فراتر از قلمروی مادی است. این واژه به صحت و آزادی کامل از نگرانی
و اضطراب در انسان اشاره دارد. زمانی که ما خود را با برنامۀ خداوند ھم راستا می
سازیم یعنی برنامه ای که او برای اورشلیم دارد می توانیم آرامش او را بچشیم و تجربه کنیم.
برای آنانی که خود را فعالانه با نقشه ھای خداوند برای احیای قومش ھم راستا سازند آرامشی
خاص وعده داده شده است.

خداوندا از تو به خاطر برکاتی که به دوست داران اسرائیل وعده داده ای متشکرم. اعلام
می کنم هنگامی که برای اورشلیم دعا می کنم از اطمینان برخوردارم و مورد لطف تو قرار
گرفته ام. من برای صلح و آرامش اورشلیم دعا می کنم باشد که دوست داران تو در
آسایش باشند .آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »