بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۱ شهریور ۲ سپتامبر

نان روزانه
۲سپتامبر

پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم

آنچه خداوند انجام داده است

زمانی کھ عیسی بر صلیب مرد پردۀ ھیکل کھ خداوند قدوس را از انسان گناھکار جدا
می ساخت پاره شد و این اعلامی بود برای اینکھ از این پس ما پذیرفتھ شده ھستیم. برای مثال
( متی باب ٢٧ آیھ ۵١ را مطالعھ کنید. ) این پرده از بالا بھ پایین پاره شد تا ھرگز کسی نتواند
بگوید انسانی مسئول پاره شدن آن بوده است. این کار را خداوند انجام داد. پردۀ پاره شده دعوتی
است کھ خداوند از ھر انسانی بھ عمل می آورد و می گوید : ” داخل شو خوش آمدی فرزند. ”
او طرد شدگی تو را بر خود گرفت تا من بتوانم تو را با آغوشی باز بپذیرم.
“متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح کھ ما را در مسیح بھ ھر برکت روحانی در
جایھای آسمانی مبارک ساختھ است زیرا پیش از آفرینش جھان ما را در وی برگزید تا در
حضورش مقدس و بی عیب باشیم “. ( افسسیان ١ : ٣ – ۴ )
دقت کنید کھ تصمیم غایی را ما نمی گیریم بلکھ خداوند می گیرد. تصور نکنید این شما
ھستید کھ تصمیم گرفتھ اید نجات یابید و چون شما برگزیدید پس نجات یافتید. زیرا خداوند شما
را برگزیده و شما بھ انتخاب او پاسخ مثبت داده اید. شما ممکن است کھ تصمیم تان را عوض
کنید اما خداوند تصمیمش را عوض نمی کند. تاکید ھای اشتباه بسیاری در دنیای معاصر در
زمان اعلام خبر انجیل وجود دارد کھ گوئی ھمھ چیز بستگی بھ کاری دارد کھ ما انجام
می دھیم. درست است کھ ما نیز باید انتخاب کنیم اما اگر خداوند ابتدا ما را بر نمی گزید ما
ھرگز نمی توانستیم انتخابی انجام دھیم. زمانی کھ بھ عنوان یک مسیحی اساس ارتباط خود را
بر خداوند و نھ بر آنچھ شما انجام می دھید، قرار دھید می فھمید کھ از احساس امنیت بیشتری
برخوردار ھستید. خداوند بسیار بیشتر از من و شما قابل اعتماد است.
پدر جان از تو متشکرم که فرزند تو هستم. اعلام می کنم که من فرزند خداوند هستم و نه
بر اساس آن کاری که من می کنم بلکه بر اساس آن کاری که خداوند انجام
داده است. پدر من در محبت مرا بر گزید و از پیش مرا تعیین کرد که تا به فرزند
خواندگی وی پذیرفته شوم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »