بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۱ آذر ۲ دسامبر

نان روزانه
۲ دسامبر

مشارکتی صحیح

بیایید به فکر یکدیگر باشیم

در نتیجه مشارکت با خداوند و دوستان ایماندارمان یک نتیجۀ تقریبا منفی ای بوجود می آید
و آن این است که ما دیگر نمی توانیم با بی ایمانان مشارکت قبلی خود را داشته باشیم.
” زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مروید زیرا پارسایی و شرارت را چه پیوندی است و نور و
ظلمت را چه رفاقتی؟ مسیح و بلیعال را چه توافقی است و مومن و بی ایمان را چه
شباھتی؟ و معبد خدا و بت ھا را چه سازگاری است ؟ “( دوم قرنتیان ۶ : ١۴ – ١۶)
آنچھ پولس درباره شکاف بین ما و بی ایمانان می گوید اساسا ً جنبه فیزیکی ندارد
و ما ھرروزه با بی ایمانان سر و کار داریم در خانه مان ، در محل کار و در فعالیت ھای روزمره
دیگر. در چنین شرایطی به عنوان یک مسیحی از ما انتظار می رود که روابطی دوستانه ھمراه
با ادب و مھربانی با دیگران داشته باشیم تا شاھد نیکوی مسیح باشیم. اما ما نمی توانیم در اعمال
آن ھا که از لحاظ اخلاقی و روحانی گناه آلود است و باعث بی حرمتی به مسیح می شود
شراکت داشته باشیم. در این زمینه ما باید به نصایح پولس در دوم قرنتیان ۶ : ١٧ عمل کنیم.
” پس خداوند می گوید از میان ایشان بیرون آئید و جدا شوید ھیچ چیز
نجس را لمس مکنید. “(دوم قرنتیان ۶ : ١٧)
اگر ما نسبت به صدای روح القدس حساس باشیم او ھمواره در مورد ارتباطات نادرست
ھشدار می دھد و می گوید که چگونه از خود در مقابل آنھا محافظت کنیم. با این وجود مطمئن
ترین محافظت در مقابل مشارکت اشتباه ، داشتن مشارکت ھای صحیح است. به عنوان فرزندان
خداوند ما وارثان شادی و برکات بی شماری ھستیم که دنیا از آن بی نصیب است. در واقع
پولس به ما گفته : ” متبارک باد خدا و پدر ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به ھر برکت
روحانی در جایھای آسمانی مبارک ساخته است “( افسسیان ١: ٣) وقتی که ما به طور
مرتب این برکات را با بقیه اعضای خانواده الھی تقسیم می کنیم دیگر مجذوب لذت ھای پر
زرق و برق و ناخالص دنیایی که در تاریکی است نمی شویم .
خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی تا دیگران را محبت کنم. اعلام می کنم که
من از مشارکت با تاریکی خارج شده و وارد مشارکت با خداوند و خانواده الهی شده ام
یعنی برادران و خواهرانم در مسیح. زیرا من باید به فکر دیگران باشم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »