بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۱ آبان ۲ نوامبر

نان روزانه
۲ نوامبر

مراقب انگیزه های مان باشیم

بیایید به تخت فیض نزدیک شویم

ما به تخت فیض خداوند به جھت دعا برای نیازھای خاصی نزدیک می شویم. بیائید به
یکی از شرایط مھم برای نزدیک شدن به او یعنی انگیزه ھایمان نگاه کنیم. خداوند ھر انگیزه ای
را مورد تفتیش قرار می دھد. او از انگیزۀ تمامی دعاھای ما آگاه است. یعقوب ۴ : ٢ می گوید:
” حسرت چیزی را می خورید اما آن را به دست نمی آورید. ” ندارید زیرا درخواست نمی کنید.
یکی از دلایل ساده نداشتن در مسیحیان این است که آنھا درخواست نکرده اند. پس یعقوب در آیه
٣ می گوید : ” آنگاه نیز که درخواست می کنید نمی یابید زیرا با نیت بد درخواست می کنید تا
صرف ھوس رانی ھای خود کنید . ” به عبارت دیگر دعاھای خود محور نشانه این است که
انگیزه ھای ما اشتباه ھستند. ما ھدفمان تنھا این است که از آفریننده خود آرامش، رضایت
شخصی و کامیابی دریافت کنیم. اما انگیزه صحیح چیست ؟ یوحنا این را به ما گفته است. یوحنا
١۴ : ١٣- ١۴ ” : و ھر آنچه به نام من از پدر درخواست کنید من آن را انجام خواھم داد تا
پدر در پسر جلال یابد . اگر چیزی به نام من از من بخواھید آن را انجام خواھم داد . ” این آن
انگیزه ای است که باعث پاسخ به دعا ھای ما می شود. دعا باید صادقانه به حضور خداوند بلند
شود و در پاسخ به آن دعا باید خداوند از طریق عیسی مسیح جلال بیابد. ھمانطور که پولس در
دوم قرنتیان ١: ٢٠ تشریح می کند. ” زیرا ھمه وعده ھای خدا در مسیح آری است و به ھمین
جھت در اوست که ما آمین را بر زبان می آوریم تا خدا جلال یابد. ” ھدف کلی آمدن ما نزد
خداوند و درخواست تحقق وعده ھایش باید این باشد که خداوند از طریق پاسخ به آن دعاھا در ما
جلال یابد. زمانی که بیشتر و بیشتر از خداوند می خواھیم که وعده ھایش را محقق سازد باعث
می شویم که وی بیشتر و بیشتر جلال یابد. ھر چه کمتر درخواست کنیم تا وعده ھای خدا محقق
شود کمتر باعث جلال او شده ایم. آن که باعث می شود بیش از ھر چیز خداوند جلال یابد آن
کسی است که وعده ھای بیشتری از آنچه خداوند در مسیح به ما داده را درخواست می کند.
انگیزۀ قابل قبول در حضور خداوند انگیزه ای است که پاسخ دعاھای ما باعث جلال او شود.
این دعاھا باید در نام پسر او یعنی عیسی مسیح به خداوند تقدیم شود.
خداوندا از تو متشکرم که می توانم با جسارت به حضور تو بیایم. اعلام می کنم که انگیزه
من از دعاهایم این است که خداوند در عیسی مسیح در پاسخ دعاهای من جلال یابد. من
باید به تخت فیضش نزدیک شوم .آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »