بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۰ مهر ۲ اکتبر

نان روزانه
۲ اُکتبر

دعا برای کامیابی اسرائیل

برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند

کتاب مقدس ما را تشویق می کند که برای اسرائیل نیکویی بطلبیم. برای اینکه در این راه
به طور موثر عمل کنیم باید بدانیم که اھداف خداوند برای اسرائیل و اورشلیم چیست. سپس باید
آماده باشیم تا ھوشمندانه و مداوم برای محقق شدن این ھدف دعا نماییم. زمانی که ما این تحقیق
را آغاز کنیم می فھمیم که نھایتا عدالت و آرامشی مقرر شده تا بر اورشلیم و تمامی ملت ھا
جاری شود. بنابراین صحت و سلامتی ھمه ملت ھا در گرو دعای ما برای اورشلیم و اتکا بر
تحقق این وعده ھا برای اورشلیم است. مثال بارزی که از این دعا در کتاب مقدس وجود دارد
مثال دانیال است که روزی سه بار در حالی که پنجره اتاقش به سوی اورشلیم باز بود برای
اورشلیم دعا می کرد. دعاھای دانیال برای شیطان مزاحمت ایجاد می کرد و پادشاھیش را به
خطر می انداخت. تا این حد که او از حسادت یک مرد شریراستفاده کرد و قوانین کل
امپراطوری ایران را تغییر داد تا بتواند دعاھای دانیال را غیر قانونی جلوه دھد. با این حال دعا
برای اورشلیم برای دانیال از اھمیت بسیاری برخوردار بود که او ترجیح داد به چاه شیران
افکنده شود تا اینکه بخواھد برای اسرائیل دعا نکند. نھایتا ایمان دانیال و شجاعت او بر مخالفت
ھای شیطانی چیره گشت. او با پیروزی از چاه شیران بیرون آمد و به دعاھای خود برای
اورشلیم ادامه داد. براساس تجربه دریافته ام که متعھد شدن برای چنین دعاھایی برای اورشلیم و
اسرائیل قطعا باعث ایجاد مخالفت ھای جدی از سوی نیروھای شرارت می شود. از سوی دیگر
فھمیدم که وعده ھای خداوند به آنانی که به این صورت برای اسرائیل دعا می کنند پایدار خواھد
ماند. این روشی کتاب مقدسی برای کامیابی است نه فقط کامیابی مالی و مادی بلکه اطمینانی
دائمی از اینکه لطف و رحمت خداوند ھمیشه با ما خواھد بود.

خداوندا از تو به خاطر برکاتی که به دوست داران اسرائیل وعده داده ای متشکرم. اعلام
می کنم هنگامی که برای اورشلیم دعا می کنم از اطمینان برخوردارم و مورد لطف تو قرار
گرفته ام. من برای صلح و آرامش اورشلیم دعا می کنم باشد که دوست داران تو در
آسایش باشند .آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »