بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۰ شهریور ۱ سپتامبر

نان روزانه
۱سپتامبر

پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم

خداوند از پیش مرا تعیین نموده است

“متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح کھ ما را در مسیح بھ ھر برکت
روحانی در جای ھای آسمانی مبارک ساختھ است. زیرا پیش از آفرینش جھان ما را در
وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی عیب باشیم و در محبت “. (افسسیان ١ : ٣ – ۴ (
خداوند از پیش ما را می شناخت و براساس پیش دانی خود ما را برگزید. جایگاه شما بھ
آن خاطر نیست کھ شما انتخاب کرده اید کھ آنجا باشید بلکھ شما در جایی قرار دارید و آن کسی
ھستید کھ خداوند اراده فرموده است. این حقیقت دنیا را برای شما متفاوت می کند و نحوۀ نگرش
تان را نسبت بھ خود و شرایط تان تغییر می دھد. این کھ شما کھ ھستید و در چھ شرایطی قرار
دارید از پیش توسط خداوند پایھ ریزی شده است. شما نبودید کھ زندگی تان را شکل داده اید
بلکھ خداوند این کار را کرده است و نھ تنھا خداوند از پیش ما را می شناخت بلکھ از پیش ما را
تعیین نموده است. برخی از واژۀ ” از پیش خواندگی ” و معنای آن می ترسند. می خواھم بھ
شما بگویم کھ این تنھا بدان معنا است کھ خداوند از پیش دوره ھای زندگی شما را دیده و شما را
برگزیده است. پولس در رومیان ٨ : ٢٩ چنین می گوید :
” زیرا آنانی را کھ از پیش شناخت ایشان را ھمچنین از پیش معین فرمود
تا بھ شکل پسرش درآیند تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد ” ( رومیان ٨ : ٢٩ (
او از پیش تمام این کار ھا را انجام داده است. پولس در افسسیان ١:١١ چنین می نویسد :
“ما نیز در وی میراث او گشتیم زیرا بنا بر قصد او کھ ھمھ چیز را مطابق رای ارادۀ خود انجام
می دھد از پیش تعیین شده بودیم ” این تضمین باید بھ شما احساس امنیت بدھد زیرا شما از پیش
تعیین شده ھستید. زندگی شما و دوره ھایی کھ در آن وجود دارد از پیش توسط کسی کھ ھمۀ
چیز ھا بر اساس نقشھ ھای او پیش می رود شناختھ و سازماندھی شده است. او ھمۀ کارھا را
بر اساس اراده ای خود و نقشۀ خود پی می گیرد.
پدر جان از تو متشکرم که فرزند تو هستم. اعلام می کنم که دوره های زندگی من از
پیش توسط آنکه همه چیزها بر اساس نقشه های وی به پیش می رود
سازماندهی شده است. و او در محبت از پیش مرا تعیین کرده و مرا برگزیده تا به
فرزند خواندگی وی پذیرفته شوم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »