بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۰ بهمن ۳۰ ژانویه

تفسیر پیدایش فصل ۲۹

پ-۳. یعقوب، همسر و فرزندانش (۲۹: ۱-۳۰: ۲۴)

۲۹: ۱-۴ هنگامی که یعقوب بت شبع را به مقصد حران ترک کرد هفتاد و هفت ساله بود. او بیست سال عموی خود، لابان را خدمت کرد، سپس به کنعان بازگشت و سی و سه سال در کنعان زندگی کرد، و هفده سال آخر عمر خود را در مصر بود. پس از اینکه به فدان حران رسید به همان مزرعه‌ای هدایت شد که برخی از شبانان لابان مشغول چرانیدن گله‌های خود بودند. خدا آنقدر در زمانبندی خود کامل بود که هنگامی که یعقوب با شبانان مشغول صحبت بود راحیل به همراه گله‌اش سر رسید. یعقوب که خود شبان خوبی بود، تعجب کرد که چرا هنگامی که هنوز روز بود همه آنها بر سر چاه منتظر بودند تا به گوسفندان خود آب دهند. آنها در جواب گفتند که تا زمانی که تمام شبانان نرسند نمی‌توانند سنگ را از سر چاه بردارند. دیدار یعقوب با دختر دایی خود راحیل لحظه‌ای پر از احساس بود، و همچنین برای لابان هنگامی که خواهر زاده خود یعقوب را ملاقات کرد.

۲۹: ۵-۳۵ یعقوب پذیرفت که دختر خود راحیل را در ازای هفت سال خدمت به یعقوب بدهد. به سبب محبتی که یعقوب به راحیل داشت این سالها در نظر او چند روز آمد. و خدمت ما به خداوند هم باید چنین باشد.
لیه چشمان ضعیفی داشت و جذاب نبود. اما راحیل زیبا بود.
بر طبق رسوم آن زمان رسم بر این بود که عروس در شب عروسی به حجله برود، با صورتی پوشیده و مسلماً اتاق هم تاریک بوده است. می‌توانید تصور کنید که یعقوب به هنگام صبح وقتی دریافت عروس او لیه است چقدر خشمگین شد! لابان او را فریب داده بود، اما برای این فریب خود این بهانه را آورد که بر طبق رسم آنجا دختر بزرگتر باید اول شوهر کند. سپس لابان گفت، «هفته این را تمام کن (یعنی عروسی با لیه را به پایان برسان) و او را نیز به تو می‌دهیم، برای هفت سال دیگر که خدمتم بکنی.» پس از پایان عروسی یک هفته‌ای، یعقوب با راحیل نیز ازدواج کرد، سپس به خاطر راحیل هفت سال دیگر نیز او را خدمت کرد. یعقوب خود فریب را کاشته بود و اکنون آن را درو می‌کرد! هنگامی که خداوند دید که لیه مورد نفرت است (یعنی اینکه کمتر از راحیل به او محبت می‌شود) به او فرزندانی بخشید تا به این مسأله خاتمه دهد. این قانون جبران الهی هنوز هم عمل می‌کند: مردمی که در یک قسمت ضعیف هستند در قسمتی دیگر غنی می‌شوند. لیه با نامگذاری فرزندان خود به وجود خداوند اعتراف کرد (آیات ۳۲، ۳۳، ۳۵). از او طبقه کاهنان آمدند (لاوی)، نسل پادشاهان (یهودا)، و سرانجام مسیح. در این باب چهار پسر اول یعقوب را داریم. فهرست کامل فرزندان یعقوب به شرح ذیل هستند:

فرزندانی که برای لیه متولد شدند:
رئوبین – (دیده، یک پسر) (۲۹: ۳۲)
شمعون – (شنیدن) (۲۹: ۳۳)
لاوی – (پیوست) (۲۹: ۳۴)
یهودا – (حمد) (۲۹: ۳۵)
یساکار – (اجرت) (۳۰: ۱۸)
زبولون – (بودن) (۳۰: ۲۰)
پسرانی که برای بلهه، کنیز راحیل متولد شدند:
دان – (داوران) (۳۰: ۶)
نفتالی – (کشتی) (۳۰: ۸)
پسرانی که برای زلفه، کنیز لیه متولد شدند:
جاد – (دسته‌ای از سعادت) (۳۰: ۱۱)
اشیر – (خوشحال) (۳۰: ۱۳)
پسرانی که برای راحیل متولد شدند:
یوسف – (مزید) (۳۰: ۲۴)
بنیامین – (پسر دست راست) (۳۵: ۱۸)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »