بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۰ اردیبهشت ۳۰ آوریل

تفسیر اعداد  فصل  ۲

۲: ۱-۲ اما به دستور خدا قبایل اسرائیل می‌بایست گرداگرد خیمه چادرهای خود را به پا می‌کردند یعنی سه قبیله در هر طرف (تصویر مربوط به آن را ملاحظه کنید(.

۲: ۳-۱۶ در قسمت شرقی؛ زیر بیرق قبیله یهودا قبایل یهودا؛ یساکار و زبولون ساکن بودندآ (آیات ۳-۹).
هر قبیله دارای رهبر نظامی خود بود. تعداد این قبایل یک صد و هشتاد و شش هزار و چهار صد نفر بود.
در بخش جنوبی تحت بیرق رئوبین قبایل رئوبین؛ شمعون و جاد ساکن بودند (آیات ۱۰-۱۶) تعداد کل اردوگاه رئوبین یک صد و پنجاه و یک هزار و چهار صد و پنجاه هزار نفر بودند.

۲: ۱۷-۳۱ در بخش غربی یعنی در بخش افرایم سه قوم افرایم منسی و بنیامین ساکن بودند (آیات ۱۸: ۲۴) تعداد افراد این اردوگاه یک صد و هشت هزار و یک صد نفر بود. در قسمت شمالی در بخش دان؛ اقوام دان؛ اشیر و نفتالی (آیات ۲۵-۳۱) با تعداد کل یک صد و پنجاه و هفت هزار و شش صد نفر ساکن بودند. مقرر شده بود که قبایل با این ترتیب مقرر شده حرکت کنند یعنی اردوگاه یهودا می‌بایست پیشاپیش حرکت می‌کرد. لاویان بعد از جاد و قبل از افرایم حرکت می‌کرد (آیه ۱۷).

۲: ۳۲-۳۴ تعداد کل مردان جنگی ششصد و سه هزار و پانصد و پنجاه هزار نفر بود و تعداد کل نیروی انسانی منجمله لاویان (۳: ۳۹) ۶۲۵۵۵۰ نفر بوده است. با این فرض که مردان یک سوم تعداد زنان بودند در نتیجه تعداد کل جمعیت بایستی لااقل ۱۸۷۶۶۵۰ نفر بوده باشند. تعداد جنگجویان شاخص بهتری از قدرت یک کلیسا است تا تعداد نیمکت نشینان کلیسا!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »