بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۰ آذر ۱ دسامبر

نان روزانه
۱ دسامبر

ترغیبی صحیح

بیایید به فکر یکدیگر باشیم

ترجمه تحت الفظی عبرانیان ١٠ : ٢۴ چنین می گوید : ” ملاحظه یکدیگر را بنمائیم تا
یکدیگر را به محبت و اعمال نیکو ترغیب نمائیم. ” در ترجمه ھزاره نو از واژه برانگیختن
استفاده می کند که دارای باری منفی است.من فکر می کنم این واژه عمدا اینجا استفاده شده تا ما ً را به فکر وا دارد.
ما معمولا افراد را به چه چیزی بر می انگیزانیم ؟ به خشم یا حسادت.
در این جا بھ ما گفته می شود که افرد را به محبت و انجام کارھای نیکو برانگیزانیم. واژه
یونانی کھ در انگلیسی به ” پرووک” یا برانگیختن ترجمه شده ھمان واژه ای است که واژه
انگلیسی ” پاروکسیزم ” از آن گرفته شده است. آیا می دانید پاروکسیزم چیست ؟ این واژه به
معنای فوران غیر قابل کنترل احساسات است. احساساتی مانند خشم و یا حتی خنده. اگر چه واژه
ترغیب اغلب به نکته ای منفی اشاره می کند اما در این متن این واژه به مفھوم خوبی اشاره
می کند. بنابراین ما باید یکدیگر را به انجام کارھای نیکو و محبت برانگیزانیم. بگذارید به این
نکته اشاره کنم افراد خاصی وجود دارند که اگر بخواھید آنھا کار درست را انجام دھند باید آن
ھا را به انجام آن کار ترغیب کنید و باید بدانید کھ چگونه آنھا را ترغیب کنید. این یکی از نقاط
ضعف من است. من دوست ندارم در مسائل شخصی افراد دخالت کنم. بنا بر پیشینه ارتشی و
ذھن تقریبا ًمنطقی ام فکر می کنم تنھا کافی است که به شخص کار درست را نشان دھید و او
آنرا انجام می دھد. اما کتاب مقدس به ما می گوید که چگونه باید آن کار درست را به او بگوئید.
زیرا اگر می خواھید نتیجه درستی حاصل شود نحوه گفتنتان نیز باید درست باشد. افرادی که
بچه دارند می دانند که این مطلب در مورد بچه ھا نیز صادق است. شما نمی توانید با ھمه بچه
ھایتان به یک صورت رفتار کنید. ممکن است شما یکی از فرزندانتان را سرزنش کنید تا نتیجه
درستی را بگیرید اما اگر فرزند دیگرتان را سرزنش کنید فقط باعث نا امیدی و شکست او می شوید.
خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی تا دیگران را محبت کنم. من اعلام می کنم
که دیگران را برای انجام کارهای نیکو و محبت ترغیب خواهم کرد. زیرا من
باید به فکر دیگران باشم. آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »