بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱۰ آبان ۱ نوامبر

نان روزانه
۱ نوامبر

شرفیابی با جسارت

بیایید به تخت فیض نزدیک شویم

ما با جسارت به تخت فیض خداوند نزدیک می شویم زیرا این تخت ، تخت فیض است
یعنی بر حسب لیاقت خودمان به آن جا نمی رویم بلکه در نام عیسی و با ستایش و شکرگزاری
و بدون احساس محکومیت وارد می شویم. ما با جسارت می رویم زیرا خداوند به ما فرمان داده
است. نویسنده کتاب عبرانیان چنین می نویسد : ” پس ای برادران از آنجا که به خون عیسی
می توانیم آزادانه ( با جسارت ) به مکان اقدس داخل شویم ” ( عبرانیان ١٠ : ١٩) ھرگز نباید
با حس محکومیت به حضور او برویم. حس محکومیت یکی از بزرگترین موانعی است که در
مقابل دریافت پاسخ دعا وجود دارد و منشأ احساس محکومیت این است که فرد فکر می کند باید
در وجود خود به دنبال عدالت باشد. وقتی که ما احساس کنیم باید عدالت را در وجود خودمان
بیابیم ھرگز نمی توانیم از حد عدالتی که در ما است احساس رضایت کنیم. باید زمانی بیاید که
ما ھر گونه تلاش برای یافتن عدالت در وجود خودمان را کنار بگذاریم و به سادگی به خداوند
بگوئیم : من با ایمان عدالت عیسی مسیح را دریافت می کنم که از طریق ایمان و بر اساس وعده
کلام خداوند بر من قرار گرفته است. ” من نه به خاطر کارھای نیکم خشنودم و نه به خاطر
کارھای بدم خجالت زده. من با جسارت می آیم زیرا این تخت ، تخت فض است. من قلب خود
را ھمواره به این علت مورد تفتیش قرار نمی دھم که آیا به اندازه کافی نیکو ھستم یا نه ؟ من
به خداوند اعتماد خواھم کرد که خون عیسی مرا از ھمه گناھانم پاک نموده و من می توانم با
جسارت به تخت خداوند نزدیک شوم. به آن مکان اقدس. این راھی پرجلال برای دست یابی به
حضور خداوند است. عبرانیان ١٠ : ٢٢ می گوید : ” بیائید با اخلاص قلبی و اطمینان کامل
ایمان به حضور خداوند نزدیک شویم در حالی که دل ھایمان از ھر احساس تقصیر زدوده و
بدن ھایمان با آب پاک شسته شده است . ” حس تقصیر ما را از داشتن دعایی موفق باز
می دارد. ما باید اجازه دھیم که خون عیسی بر قلب ھای ما پاشیده شود و آنرا آماده کند تا بتوانیم
مطمئن باشیم خداوند ما را بخشیده و پاک کرده است و این بدلیل کاری است کھ عیسی انجام
داده. سپس می توانیم با جسارت بھ حضور خدای قادر مطلق برویم.
خداوندا از تو متشکرم که می توانم با جسارت به حضور تو بیایم. اعلام می کنم که خون
عیسی مرا از هر گناه پاک کرده و من با جسارت به تخت او به مکان اقدس داخل
می شوم.زیرا من باید به تخت فیضش نزدیک شوم . آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »