بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱ مهر ۲۳ سپتامبر

نان روزانه
۲۳ سپتامبر

خداوند از ازل پدر بوده است

من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ابا-پدر سر می دهم

بیایید از نزدیک نگاھی بھ رابطھ ای کھ بین پدر و فرزندانش وجود دارد بیندازیم .
” از این رو زانو می زنم در برابر آن پدرکھ ھر خانواده ای در آسمان و بر زمین از او نام
می گیرد” ( افسسیان ٣ : ١۴ – ١۵ )
در این آیھ مکاشفۀ شگفت انگیزی وجود دارد. پدر بودن خداوند ابدی است.مفھوم پدر
بودن بر زمین از مفھوم پدر آسمانی کھ پدری است الھی، ازلی و مقتدر سرچشمھ می گیرد.
پس خداوند ھمیشھ پدر بوده است. پدر عیسی مسیح. رابطۀ پدری و فرزندی در الوھیت رابطھ
ای است ازلی. پیش از آنکھ این خلقت وجود داشتھ باشد خداوند از ازل پدر بوده و مسیح از ازل
پسر او. ھر پدر بودنی کھ در خلقت وجود دارد از پدر بودن جاودانی او سرچشمھ گرفتھ است.
در یکی از آیات معروف انجیل یوحنا عیسی می گوید :
“در خانھ پدر من منزل بسیار است و گرنھ بھ شما می گفتم می روم تا مکانی
برای شما آماده کنم ” ( یوحنا ٢ : ١۴ )
این آیھ این حقیقت را آشکار می کند کھ او پدر است و او خانھ ای دارد. در کتاب مقدس
واژۀ خانھ ھرگز برای اشاره بھ ساختمان فیزیکی بھ کار نرفتھ بلکھ ھمواره بھ خانواده اشاره
می نماید. وقتی کھ عیسی گفت ” در خانۀ پدر من ” او دربارۀ خانوادۀ الھی خود سخن می گفت.
خداوند از ازل پدر بوده و ھر خانواده ای منشاء خود را در ابدیت از پدر و پسر و رابطھ ای کھ
درمیان آن دو وجود دارد می گیرد.
خداوندا از تو متشکرم که فرزند تو هستم. اعلام می کنم که خداوند پدر جاودانی است و
من قسمتی از خانواده الهی خداوند هستم. من روح پسر خواندگی را دریافت نموده ام و
به واسطۀ او فریاد می زنم ” ابا ، یعنی پدر”. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »