بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱ دی ۲۲ دسامبر

نان روزانه
۲۲دسامبر

پذیرش بازوی خداوند

بیایید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم

کتاب اشعیا در باب ۵٣ با این ھشدار شروع می شود. این پیغام نبوتی توسط خداوند به اشعیا داده شد
و اشعیا می گوید بسیاری با بی ایمانی آن را خواھند پذیرفت. ” چه کسی پیام ما را باور کرده و بازوی
خداوند بر که مکشوف گشته است ؟ ” ( اشعیا ۵٣: ١) آن خادم خداوند که در آیات بعدی در موردش
توضیح داده می شود ( اشعیا ۵٢ : ١٣ – ١۵ را مطالعه کنید. ) و اشعیا در باره آن نبوت می کند، در آیات
بعدی به عنوان بازوی خداوند معرفی می شود. این عبارت به این نکته اشاره می کند که قوت خداوند در
قومش عمل می کند و پیشاپیش به این نکته اشاره می کند که از طریق عیسی مسیح، خداوند در میان قومش
کار می کند و برای آنھا نجاتی مھیا می سازد. ھمه این نبوتھا در عیسی محقق می شود. او آمد تا خداوند
را آشکار ساخته و نجات او و شفای او را برای ھمه به ارمغان بیاورد. پطرس که شاھد خدمات عیسی
است این حقیقت را چنین خلاصه می کند:
” و چگونه خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت مسح کرد به گونه ای که ھمه جا
می گشت و کارھای نیکو می کرد و ھمه آنان را که زیر ستم ابلیس بودند شفا
می داد از آن رو که خدا با او بود . ” ( اعمال ١٠ : ٣٨)
انجیل یوحنا به طور مستقیم نبوت اشعیا را به عیسی مرتبط می داند :
” با اینکه عیسی آیاتی چنین بسیار در برابر چشمان آنان به ظھور رسانیده بود به او ایمان
نیاوردند. بدین سان سخنان اشعیای نبی به حقیقت پیوست که گفته بود : چه کسی ای
خداوند پیام ما را باور کرده و بازوی خداوند بر که مکشوف
گشته است ؟ ” ( انجیل یوحنا ١٢ : ٣٧ – ٣٨)
ما باید ایمان خود را نسبت به او که محقق کننده نبوت ھای عھد عتیق است محکم نگاه داریم. حتی
بسیاری از آنانی که از نزدیک شاھد معجزات عیسی بودند او را باور نکردند. بیائید دنبال آیات و نشانه ھا
نباشیم. این ھا تضمین کننده ایمان ما نیستند. بیائید ایمان خود را بر او که نجات ما را مھیا نموده استوار
کنیم. نجات ما بزرگترین معجزه است.
خداوندا تو را شکر می کنم که مرا فرا می خوانی که این دنیا را پشت سر بگذارم. اعلام می کنم که
اگر چه بسیاری از نزدیکان عیسی او را رد کردند اما من او را به عنوان بازوی
خداوند که نجات را فراهم آورده می پذیریم. من باید نزد او
به بیرون از اردوگاه بروم.آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »