بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱ آذر ۲۲ نوامبر

نان روزانه
۲۲ نوامبر

اطمینان کامل

بیایید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم

در ارتباط با این اصل که ما باید اعتراف صحیحی انجام دھیم و آنرا بدون تزلزل استوار
نگاه داریم می خواھم به مثالی از ابراھیم اشاره کنم البته به طریقی که پولس آنرا به تصویر
می کشد. ابراھیم بھترین مثال از شخصی است که اعتراف خود را بی تزلزل استوار نگاه
داشت و پولس درباره او چنین می نویسد :
” در ایمان خود سست نشد آنگاه که بر بدن مرده خویش نظر کرد زیرا حدود صد سال
داشت و رحم سارا نیز مرده بود ” ( رومیان ۴ : ١٩)
ایمان واقعی با حقایق روبرو می شود. ھر گونه عدم تمایل برای روبرو شدن با حقایق ،
گویای این است که این ایمان واقعی نیست. ابراھیم سعی نکرد که خود را گول بزند. او سعی
نکرد چیزی متفاوت از آنچه واقعیت داشت تصور کند. او با حواس خود دید که بدنش مرده است
و ھم چنین رحم زنش ساره نیز ھم اینطور است اما او به حواس خود اطمینان نکرد. پولس چنین
ادامه می دھد :
” اما او به وعده خدا از بی ایمانی شک نکرده بلکه در ایمان استوار شده خدا را تجلیل نمود، او
یقین داشت که خدا قادر است به وعده خود وفا کند، به ھمین سبب برای او
پارسایی شمرده شد . ” ( رومیان ۴ : ٢٠- ٢٢)
ابراھیم پدر ھمه ایمانداران شمرده می شود. ( رومیان ۴ : ١١ را مطالعه کنید. ) ما نیز
دعوت شده ایم قدم ھایی که ابراھیم با ایمان برداشت را پیروی کنیم.( آیه ١٢)
ما نیز باید ھمان
راه را با ایمان بپیمائیم. ما باید بر وعده ھای خداوند استوار باقی بمانیم تا بتوانیم اعتراف نیکو
نموده و اعتراف خود را بدون تزلزل استوار نگاه داریم. ما نباید به خاطر آنچھ حواس ما به ما
می گویند ترسان شویم. باید فراتر از دیدنی ھا نگریسته بدقت به دنیای نا دیدنی بنگریم تا بتوانیم
با ایمان کاھن اعظم ایمان خود را ببینیم که آنجا در دست راست خداوند نشسته است.
خداوندا از تو متشکرم که تو وفادار هستی. تو به من امید می بخشی. اعلام می کنم که من
بدون تزلزل و با ایمان با حقایق روبرو می شوم. من باید اعتراف خود را
بی تزلزل استوار نگاه دارم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »