بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۱ آبان ۲۳ اکتبر

نان روزانه
۲۳ اکتبر

اعتراف صحیح

بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم

اعتراف را می توانم از طریق مثالی که در کتاب ” از ھیچ شرارتی نترسید ” نوشته ناتان
شارانسکی بھتر توضیح دھم. شارانسکی یک یھودی بود که در خواست پناھندگیش رد شده بود.
شارانسکی مسیحی نبود اما با این وجود (KGB پلیس مخفی شوروی ) او را دستگیر نموده و ٩
سال او را زندانی می کند. وقتی داستان او را می خوانم می بینم که KGB با یکی از متداول
ترین روش ھای شیطان عمل می کند. او روشی را انتخاب می کند که در نھایت منجر به
پیروزیش می شود. او یک شطرنج باز حرفه ای بود و تصمیم می گیرد که با KGB ھمان طور
عمل کند که با یک حریف در بازی شطرنج روبرو می شود. او این کار را ھمیشه توسط یک
حرکت جلوتر، انجام می دھد. اگر چه او ھیچ ایمانی به خداوند نداشت اما در وجود خود به
خاطر ریشه ھای یھودیش از مفھوم خدا تعریفی داشت. بسیاری از دعاھای یھودی با این جمله
آغاز می شود ” ای خداوند، پادشاه جھان ” زمانی که از خودآموز عبری استفاده می کرد تصمیم
می گیرد که دعایی را بنویسد و در زمان ھای نیاز آن را تکرار کند. آن دعا در خواستی بود
که خداوند با او باشد و خانواده اش را نگاه دارد و او را به اسرائیل باز گرداند. ھرگاه تحت
فشار قرار می گرفت برای مثال زمانی که بازجویی می شد این دعا را بارھا تکرار می کرد. او
٩ سال روزی ١٠ بار این دعا را تکرار کرد. این یعنی بیش از ٣٠ ھزار بار. چند نفر مسیحی
حاضر ھستند که آن دعا را ٣٠ ھزار مرتبه تکرار کنند. یکی از اھداف KGB این بود که
شارانسکی را مجبور به اعتراف اشتباه کند. اگر او تنھا اعتراف می کرد که یک خائن است او
را آزاد می کردند ولی او از این کار اجتناب کرد. این نبرد ٩ سال طول کشید. با انجام اعترافات
صحیح و با تکرار دعای صحیح او برنده شد و پیروزمندانه به اورشلیم بازگشت. چقدر این چیز
مرا در مورد تاکتیک ھایی که شیطان از آن استفاده می کند تحت تاثیر قرار می دھد. شیطان
از ھر نوع فشار و دروغی استفاده می کند. تنھا به یک دلیل . تا ما را مجبور به اعتراف اشتباه
کند. با این حال ما با اعترافی صحیح او را شکست می دھیم .
عیسی جان از تو متشکرم که تو کاهن اعظم اعترافات ما هستی. اعلام می کنم که
با حفظ اعتراف صحیح شیطان را شکست می دهم. زیرا من باید اعتراف خود
را استوار نگاه دارم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »