بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۸ مرداد

دختران و پسران خداوند

نان روزانه 

 

 

۸ مرداد / ۳۰ جولای

 

 

 

دختران و پسران خداوند

من به عنوان فرزند خداوند،به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام 

 

 

 

” متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی که ما را در مسیح به ھر برکت روحانی در جایھای آسمانی مبارک ساخته است . زیرا پیش از آفرینش جھان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی عیب باشیم و در محبت بنا بر قصد نیکوی اراده خود ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطه عیسی مسیح از مقام پسر خواندگی او برخوردار شویم تا بدین وسیله فیض پر جلال او ستوده شود فیضی که در آن محبوب به رایگان به ما بخشیده شده است.”

( افسسیان ١ : ٣ – ۶ )

 

 

پولس در اینجا ھدف ازلی خداوند ( حتی پیش از آفرینش ) را تشریح می کند تا ما بتوانیم فرزندان او خوانده شویم. پسران و دختران. تنھا راه دست یافتن به این امر از طریق مرگ نیابتی عیسی بر صلیب مسیر بود. زمانی که عیسی بار گناھان ما را تحمل کرد و طرد شدگی ما را بر خود گرفت او راه پذیرفته شدن ما به سوی خداوند را باز نمود. او در آن زمان عنوان پسر خدا بودن خود را از دست داد تا ما بتوانیم ھمان عناوین را بدست آوریم. من آیه ۶ را بسیار دوست دارم جایی که می گوید : ” تا بدین وسیله فیض پر جلال اوستوده شود فیضی که در آن محبوب به رایگان به ما بخشیده شده است . ” واژه ای که در اینجا ” بنا بر قصد نیکوی ارادۀ خود ” ترجمه شده واژۀ بسیار قدرتمندی است. این ھمان واژه ای است که وقتی فرشته بر مریم ظاھر شد و به او درود فرستاد استفاده شد. ” ای که مورد لطف قرار گرفته ای ” ( لوقا ١:٢٨ ) این بدان معنا است که ما نیز مورد لطف خداوند قرار گرفتھ ایم. در ترجمۀ تحت الفظی چنین نوشته شده است که خداوند :

 

” برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب. ”

( افسسیان ١:۶ )

 

 

باید دقت کنید که عیسی گناھان شما و طرد شدگی تان را بر خود متحمل شد تا شما بتوانید به عنوان یکی از فرزندان او نزد خداوند پذیرفته شوید.

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که مرا در محبت برگزیده ای.

اعلام می کنم که عیسی طرد شدگی مرا متحمل شد

تا من بتوانم نزد پدر پذیرفته شوم. من به عنوان

فرزند خداوند پذیرفته شده ام. من به عنوان

فرزند خداوند به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »