بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۷ مرداد

اطاعت تحت فیض خداوند 

نان روزانه 

 

 

۷ مرداد / ۲۹ جولای

 

 

اطاعت تحت فیض خداوند

من مقدس هستم 

 

 

 

تفاوت بین اطاعت تحت شریعت و اطاعت تحت فیض چیست؟ ھدف غایی آنھا اطاعت از خداوند است اما این اطاعت ھا ھر کدام بھ طریق ھای مختلفی انجام می شود. برای روشن ساختن ً این نکتھ بیائید بھ یک فرمان ساده کھ ھم در عھد عتیق و ھم در عھد جدید آمده نگاه کنیم. دقیقا یک واژه در ھر دو قسمت بھ کار رفتھ است. خواه بخواھیم تحت شریعت انجام دھیم خواه تحت فیض. درعھد عتیق خداوند از طریق موسی با اسرائیل سخن می گفت :

 

 

” زیرا من یھوه ھستم که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم تا خدای شما باشم پس مقدس باشید زیرا که من قدوسم. ”

( لاویان ١١:۴۵ )

 

 

در این متن ” مقدس باشید ” بھ معنای آن است کھ آنھا باید یک سری قوانین بسیار پیچیده ای را حفظ می کردند کھ با جزئیات بسیار در کتاب لاویان ذکر شده است. در این مورد قدوسیت از طریق روش قانون گرایی کسب می شد. یعنی ” این را بکن و آن را نکن. ” متن عھد جدید خطاب بھ مسیحیانی نوشتھ شده کھ عیسی و کار نجات بخش او را پذیرفتھ اند.

 

 

” چون فرزندانی مطیع دیگر مگذارید امیال دوران جھالت به زندگی تان شکل دھد . بلکه ھم چون آن قدوس که شما را فرا خوانده است شما نیز در ھمه رفتار خویش مقدس باشید چرا که نوشته شده است مقدس باشید زیرا که من قدوسم . ”

( اول پطرس ١ : ١۴ – ١۶ )

 

 

این قسمت دقیقا . بنابراین آیا این بدان معنا است کھ ما نیز ً از کتاب لاویان نقل قول شده است باید دقیقا . کپک ھا و ترشح ھات بدن حفظ کنیم ؟ ً قوانین عھد عتیق را دربارۀ قربانی حیوانات ً او منظورش چیز دیگری بوده است. قدوسیت در شریعت یعنی این ً خیر مطمئنا . بنابراین احتمالا کھ ” من باید ھمھ این قوانین را انجام دھم ” اما واکنش جایگزینی کھ از طریق ایمان صورت می گیرد می گوید: ” من یک سری قوانین را رعایت نمی کنم بلکھ من اجازه می دھم کھ عیسی با تمام قدوسیتش در من ساکن شده و از طریق من کار کند .”

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که مرا فرا خوانده ای.

اعلام می کنم که قدوسیت از طریق حفظ

قوانین بدست نمی آید بلکه از طریق فدیۀ

عیسی به جای من حاصل می گردد.

زیرا عیسی درون من ساکن است و او

قدوسیت من است و من مقدس هستم .

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »