بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه  ۶ مرداد

جدا شده توسط خون 

نان روزانه 

 

 

۶ مرداد / ۲۸ جولای

 

 

 

جدا شده توسط خون

من مقدس هستم 

 

 

 

عیسی خون خود را ریخت تا ما را فدیه داده تقدیس مان کند و جدا ساخته و ما را مقدس گرداند.حال این امکان وجود دارد که  در حالتی زندگی کنیم که گناه و شیطان دیگر نتوانند به ما دسترسی داشته باشند جایی که ما از طریق خون عیسی محافظت شده و تقدیس شده ایم .در اول یوحنا ١:٧ چنین می خوانیم:

 

 

” اما اگر در نور گام بر داریم چنانکه او در نور است با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از ھر گناه پاک می سازد . ”

 

 

ً در این متن زمان حال نشان دھندۀ عملی دائمی است. در نور حرکت کنیم و دائما با خداوند اگر ما دائما مشارکت داشتھ باشیم خون عیسی دائما ما را پاک نگاه می دارد. بنابراین ما خالص و دور از ھر نوع ناپاکی خواھیم بود و دیگر در آلودگی و گناه این دنیای شرارت بار زندگی نخواھیم کرد. برای خداوند جدا و تقدیس شده و بھ کناری گذاشتھ شده ایم و این امر از طریق خون عیسی اتفاق افتاده است. کلید عملی این مسئلھ جایی است کھ تقدیس رخ می دھد یعنی مذبح. در عھد عتیق تا زمانی کھ قربانی بر مذبح گذاشتھ نشده بود تنھا جسم بی جان یک حیوان محسوب می شد. اما زمانی کھ قربانی بر روی مذبح قرار می گرفت و بر آن بستھ می شد آن قربانی مقدس گشتھ و برای خداوند جدا می شد. این حقیقت برای ایمان داران عھد جدید نیز صدق می کند. پولس می گوید :

 

 

” پس ای برادران در پرتو رحمت ھای خدا از شما استدعا می کنم که بدن ھای خود را ھمچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما ھمین است . ” 

 

( رومیان ١٢:١ )

 

 

تنھا تفاوتی کھ در میان قربانی ھا عھد عتیق و عھد جدید وجود دارد این است کھ بدن ھای ما زنده باقی می ماند و ما تبدیل بھ قربانی زنده می شویم حتی زمانی کھ خود را بر روی مذبح خداوند قرار می دھیم. اصول تقدیس ھمان گونھ کھ بود باقی می ماند. این مذبح است کھ قربانی کھ بر روی آن گذاشتھ شده را تقدیس می کند. زمانی کھ ما بدن ھای خود را بھ خداوند تسلیم نکرده ایم و آن را بر مذبح خداوند قرار نداده ایم تا بر حسب اراده خداوند مورد استفاده قرار گیرد نمی توانیم افکار و انگیزه ھای درونی خود را تغییر دھیم.

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که مرا فرا خوانده ای.

اعلام می کنم که محافظت شده ، جدا و

تقدیس شده از طریق خون عیسی هستم.

من جسم خود را به عنوان قربانی زنده

تقدیم خداوند می کنم . زیرا من مقدس هستم .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »