بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۶ اسفند

صلیب بی رحم

نان روزانه 

۶ اسفند / ۲۴ فوریه

 

صلیب بی رحم

شیطان هیچ جایی در من ندارد
هیچ قدرتی بر من ندارد،
هیچ ادعای تسویه شده ای علیه من ندارد،
زیرا همه ادعاهای او درباره من با خون عیسی تسویه شده است

 

برخی از مردم با ترس، افسردگی، تنھایی، طمع و خشم در کشمکش ھستند. یک روانکاو تنھا می تواند تا حدی به ما در رھایی از این مشکلات کمک کند. اما راه حل نھایی آزادی از این مشکلات در دستان ما است و آن چیزی نیست جز صلیب. ھر زمان که احتیاج باشد ما باید این قوت و اختیار خود را بشناسیم و از آن استفاده کنیم. در خدمت آزاد سازی ھمیشه دو دیو ھستند که نقش دربان را بازی می کنند. آن ھا ھمیشه در را برای ورود دیوھای دیگر باز نگاه می دارند.
این دربان یکی ترحم به خود و دیگری رنجش است. ترحم بر خود یکی از ابزارھای قدرتمند شیطان است و از سوی دیگر رنجش نیز ابزار دیگری است که ھیچ کس نمی تواند نسبت به آن ً بی تفاوت باشد. پس ما باید نسبت به موضوعاتی مشخص بی رحم باشیم. صلیب کاملاً بی رحم است و ھیچ راحتی و جذابیتی ندارد. اما خدا را شکر می کنم که صلیب راه نجات ما از وضعیت گناه آلود مان است که خدا آنرا برای ما تدارک دیده است.

اکثر ما دارای گناھی غالب در زندگیمان ھستیم. گناھی که آنقدر با آن خو گرفته ایم که فکر می کنیم قسمتی از وجودمان شده و برای مان تنفر از این گناه دشوار است زیرا فکر می کنیم تنفر از آن به منزله تنفر از خودمان است . جالب است که گناه غالب بر زندگی من ھمان اشتباھی است که پدرم دائماً آن را در برابر چشمانم تکرار می کرد. فرزندان چیزھای بسیاری را از والدین خود به ارٍث می برند. من در خود الگوھای رفتاری بسیاری می بینم که محصول مستقیم رفتار پدرم است.
باید از روح القدس بخواھیم که ماھیت مشکل مان را به ما نشان دھد و مشکل را باید با نام واقعی آن صدا بزنیم . ( احتمالاً این نامھا زیاد ھم زیبا نیستند.) طمع، دروغ، غرور. سپس باید بگوییم درعیسی مسیح ای گناه من ، مصلوب شده و بر صلیب گذاشته شده ای و اجازه نمی دھم بر من تسلط داشته باشی چون من بوسیله صلیب عیسی از این گناه آزاد ھستم.

خداوندا

تو را به خاطر خون عیسی شکر می کنم.

در نام عیسی گناه غالب بر زندگی من ( آن گناه را نام ببرید. ) مصلوب شده است .

این گناه را بر صلیب میخکوب می کنم و اجازه نمی دهم دیگر بر من تسلط داشته باشد.

شیطان هیچ جایی در من ندارد. هیچ قوتی بر من ندارد .

هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد 

زیرا تمام ادعاهای او با خون عیسی تسویه شده است.

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »