بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۵ مرداد

کلام او ما را میشوید

نان روزانه

 

 

۵ مرداد / ۲۷ جولای

 

 

 

کلام او ما را میشوید

من مقدس هستم 

 

 

 

در عھد عتیق زمانی کھ قراربود خون حیوانی ریختھ شود،آن قربانی باید با آب شستھ می شد.اول یوحنا ۵:۶ می گوید کھ عیسی با آب و خون آمد. خون ھمان خون نجات بخش عیسی است کھ بر صلیب ریختھ شد و آب ھمان آب خالص کلام خداوند است.عیسی ما را با خون خود نجات می دھد و سپس ما را با آب کلام شستھ و تقدیس می کند.( افسسیان ۵ : ٢۵ – ٢۶ را مطالعھ کنید. ) زمانی کھ عیسی نزد پدر برای شاگردانش دعا می کرد چنین گفت :

 

 

” آنان را در حقیقت تقدیس کن کلام تو حقیقت است.” 

( یوحنا ١٧:١٧ )

 

 

یکی از روشھای اولیھ ای کھ کلام خداوند ما را تقدیس می کند تغییر دادن طرز فکرمان است .تقدیس فرایندی است کھ از درون بھ بیرون جریان می یابد و نھ از بیرون بھ درون. یک بار دیگر می گویم روش مذھبی تقدیس این است کھ لباس ھای خاص بپوشیم. موھا را بھ طور خاصی کوتاه کنیم آرایش خود را پاک کنیم و بسیار کارھای دیگر. در حالی کھ در رومیان ١٢:٢ پولس چنین می گوید : ” و دیگر ھم شکل این عصر مشوید بلکھ با نو شدن ذھن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر بھ تشخیص اراده خدا خواھید بود . اراده نیکو پسندیده و کامل. ” در افسسیان ۴:٢٣ او چنین می گوید: ” باید طرز فکر شما نو شود . ” روح القدس از طریق حقیقت فکر ما را تازه می گرداند واین حقیقت کلام خداوند است. در زبان انگلیسی واژۀ شستشوی مغزی را داریم کھ اغلب واژه ای با بار منفی است. زمانی کھ بتوانیم این واژه را در پرتوی روشی کھ روح القدس انجام می دھد نگاه کنیم تبدیل بھ واژه ای مثبت می گردد . ( روح القدس افکار ما را تازه می کند شستھ و خالص می گرداند و این کار را از طریق کلام خداوند انجام می دھد. ) برای انجام شدن این کار ایمان لازم است. ایمان و کلام خدا عواملی ضروری در تقدیس ما ھستند. ایمان بھ ما این اجازه را می دھد کھ بتوانیم آن چھ خداوند بھ ما عطا می کند را دریافت کنیم. علاوه بر آن ارتباط مستقیمی در کلام خداوند و ایمان ما وجود دارد. ( رومیان ١٠:١٧ را مطالعھ کنید. ) ھر چھ بیشتر بھ کلام خداوند اھمیت دھیم ایمان ما نیز گسترش یافتھ و بھ ما اجازه می دھد تا آنچھ را کھ خداوند برای مقدس شدن ما تدارک دیده دریافت کنیم.

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که مرا فرا خواندی.

اعلام می کنم که با آب خالص کلام خداوند

شسته و تازه گشته ام. تدارک کاملی که

از طریق آن برایم مهیا کرده ای را

می پذیرم. زیرا من مقدس هستم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »