بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۴ مرداد

پیش قدمی خداوند

نان روزانه

 

 

۴ مرداد / ۲۶ جولای

 

 

پیش قدمی خداوند

من مقدس هستم 

 

 

 

درست ھمانند فرایند ھای دیگر در تقدیس نیز خداوند قدم اول را بر می دارد نھ انسان. یعنی این خداوند است کھ ابتدا ما را از عزل برمی گزیند. پس از آن وقایع زیر بھ ترتیب رخ می دھد. یک : روح القدس تأثیر گذاری خود را بر ما آغاز می کند. دوم : او ما را از راه فراخی کھ بھ سوی ھلاکت می رود فرا می خواند. راھی کھ قبلاً می رفتیم. ( متی ١٣:٧ را مطالعھ کنید.) سوم : او ما را روبروی حقیقت قرار می دھد و این حقیقت خود عیسی است. ( یوحنا ۶:١۴ را مطالعھ کنید. ) چھار: او بھ ما ایمانی عطا می کند تا بتوانیم حقیقت را باور کنیم. پنج : با ایمان بھ حقیقت ما نجات می یابیم. در افسسیان ٨:٢ پولس می نویسد کھ ما از طریق ایمان نجات یافتھ ایم و سپس بھ ما یاد آوری می کند کھ این ایمان از خود ما نشأت نگرفتھ است بلکھ ھدیھ ای است از
سوی روح القدس. یعنی ما می توانیم تقدیس را جدا شدن برای خداوند معنا کنیم. فرایند تقدیس قبل از آنکھ شخصاً خداوند را بشناسیم در ما شروع می شود. ھم پولس رسول و ھم ارمیای نبی زمانی کھ در رحم مادرشان بودند تقدیس گشتند.(غلاطیان ١۵:١ وارمیا ۵:١ را مطالعھ کنید.) خداوند مدتھا قبل از آن کھ او را بشناسیم ما را برای خود جدا می کند.

 

 

به آنان که بنا بر پیش دانی خدای پدر به واسطۀ عمل تقدیس کنند روح و برای اطاعت از عیسی مسیح و پاشیده شدن خونش بر ایشان بر گزیده شده اند فیض و آرامش  به فزونی بر شما باد. ”

( اول پطرس ١:٢ )

 

 

انتخابی کھ خداوند از عزل انجام داد بر اساس پیش دانی او بود و ھرگز انتخابی، تصادفی و بی پایھ و اساس نبوده است. روح القدس ما را جدا می کند تا بتوانیم با مسیح رو بھ رو شویم و سپس بھ ما فیضی عطا می کند تا بتوانیم ازکلام خدا اطاعت کنیم. زمانی کھ ما اطاعت کردیم خون عیسی بر ما پاشیده می شود. در این متن از رسالۀ اول پطرس می بینیم این خداوند است کھ در فرایند تقدیس قدم اول را بر می دارد نھ انسان. و اولین کسی کھ در این فرایند وارد عمل می شود روح القدس است.

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که مرا فرا خوانده ای .

اعلام می کنم که قدم اول در تقدیس را خود

خداوند برداشته و این بر حسب انتخاب او

از عزل بوده و این تصمیمی تصادفی نیست.

من مقدس هستم.

آمین.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »