بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۳ مرداد

اراده خداوند برای ما 

نان روزانه

 

 

۳ مرداد / ۲۵ جولای

 

 

اراده خداوند برای ما

من مقدس هستم 

 

 

 

” به علاوه ھمه ما پدران زمینی داشتیم که تأدیب مان می کردند و ما به آنھا احترام می گذاشتیم حال چقدر بیشتر باید پدر روح ھای مان را اطاعت کنیم تا حیات داشته باشیم . پدران ما کوتاه زمانی بنا بر صلاح دید خود ما را تأدیب کردند اما خدا برای خیریت خودمان ما را تأدیب می کند تا در قدوسیت او سھیم شویم. ” 

( ١٠ – ٩ : ١٢ عبرانیان )

 

 

ارادۀ خداوند این است کھ در قدوسیت وی شریک شویم. نویسندۀ عبرانیان چنین ادامھ می دھد. ” سخت بکوشید با ھمۀ مردم در صلح و صفا بھ سر ببرید و مقدس باشید زیرا بدون قدوسیت ھیچ کس خداوند را نخواھد دید. ” اول ما باید بھ دنبال قدوسیت باشیم. دوم برای بدست آوردن قدوسیت در اتحاد با مردم باید در صلح و صفا بھ سر ببرید. ما باید تلاش کنیم کھ رابطھ ای مبتنی بر آرامش با دیگران داشتھ باشیم و از نزاع ھا و اختلاف ھا اجتناب کنیم. نویسندۀ عبرانیان ھمچنین ھشدار خاصی را در این قسمت ذکر می کند او می گوید تا زمانی کھ در قدوسیت خداوند سھیم نشده باشیم او را نخواھیم دید. آیۀ دیگری از آیات کتاب مقدس کھ نمایان گر اشتیاق عمیق خداوند برای قدوسیت قومش می باشد این آیھ است.

 

 

” ارادۀ خدا این است که مقدس باشید خود را از بی عفتی دور نگاه دارید. “

( اول تسالونیکیان ۴ : ٣)

 

 

ً بھ چھ معناست؟ ترجمھ زبان انگلیسی تا حدی باعث مبھم شدن معنای حقیقی این واژه اما تقدیس دقیقا می شود. در زبان انگلیسی زمانی کھ پسوند ify بھ واژه ای اضافھ می شود، بدان معنا است کھ واژه ای قرار است خاصیتی کھ قبل از ify نوشتھ شده است را بھ خود بگیرد. برای مثال purify بھ معنایی خالص ساختن است و clarify بھ معنای مشخص ساختن است. بھ ھمین صورت sanctify بھ معنای مقدس ساختن است اما sanct بھ چھ معنایی است ؟ ریشۀ این واژه از ریشۀ واژۀ sanct است و در واقع sanct ھمان saint است. ھر سھ واژۀ holy,saint,sanctify ھمگی از واژۀ یونانی hagios مشتق شده اند کھ ریشۀ واژۀ holy است. بسیار ساده است کھ در این صورت تقدیس شدن بھ زبان انگلیسی ھمان فرایندی است کھ در آن چیزی یا کسی مقدس می گردد. بنابراین ما می توانیم اول تسالونیکیان ٣ :۴ را بھ این صورت ترجمھ کنیم.” زیرا اراده خداوند این است کھ شما را مقدس گرداند. ”

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که مرا فرا خوانده ای.

من به دنبال قدوسیت خواهم بود. همچنین

سعی خواهم کرد تا با همه مردم در صلح

زندگی کنم تا بتوانم به قدوسیت تو

دست یابم. زیرا من مقدس هستم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »