بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۳ اردیبهشت

کفاره : رینگ

نان روزانه

 

 

۳ اردیبهشت / ۲٣ آوریل

 

 

کفاره : رینگ

 

عیسی به جای ما مُرد تا ما بتوانیم در حیات او سهیم گردیم 

 

 

برای اینکھ بتوانید نقش کفاره را در سایھ کل انجیل درک کنید بھ ساختار یک چرخ توجھ کنید. یک چرخ از سھ قسمت اصلی تشکیل شده است. قسمت خارجی، پره ھا و رینگ. دایره خارجی نشان تدارک کامل خداوند برای زندگی ھای ماست. تدارکی کھ خداوند برای روح و جسم و برکت مالی ما از حال تا بھ ابد دیده است. پره ھایی کھ دایره خارجی را می پوشانند روشھایی است کھ خداوند بوسیلھ آن تدابیر خود را در زندگی ھای ما جاری می کند. برای مثال او از طریق بخشش صلح، شفا، سلامتی، رھایی، نجات، تقدیس، قدوسیت و موارد دیگر را در زندگی ھای ما جاری می سازد. اما بدون قسمت مرکزی چرخ یعنی رینگ این پره ھا بدون تکیھ گاه می مانند. ھمچنین توسط قسمت مرکزی است کھ نیروی محرکھ بھ چرخ ھا منتقل می گردد.در تدارک خداوند کفاره گناھان ما قسمت مرکزی چرخ ھا است کھ از طریق آن قوت لازم برای زندگی مسیحی برای ما جاری می شود. با مطالعھ عبرانیان ٢ : ٩ در می یابیم کھ از طریق فیض خداوند است کھ عیسی طعم مرگ را بھ خاطر تک تک ما چشید. او جایگزین ما شد و آنچھ ما لایقش بودیم بر او قرار گرفت. اشعیا ۵٣ : ۶ چنین می گوید : ” ھمھ ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم و ھر یک از ما بھ راه خود رفتھ بود اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نھاد. ” . واژه تقصیر ھمچنین بھ معنی سرکشی نیز است. سرکشی تمامی نسل بشر در این عبارت خلاصھ شده است. ما بھ خداوند پشت کرده بودیم و ھر کدام بھ راه خود رفتھ بودیم ھر کدام از ما ملاک ھای خود را داشتیم. دنبال خشنودی خود بودیم و برای خودمان زندگی می کردی . ھمھ ما سرکش بودیم اما خداوند سرکشی ھای ھمھ ما را بر عیسی قرار داد. در نتیجھ سرکشی ھمھ ما بر او قرار گرفت. زمانی کھ وی بر صلیب رفت تمامی نتایج شرارت بار سرکشی ما بر او قرار گرفت. بیماری، طردشدگی، درد، عذاب و در نھایت مرگ.اما او بھ جای خود نمرد بلکھ او بھ جای ما مرد. او طعم مرگ را بھ جای ما چشید .

 

 

خداوندم عیسی 

از تو به خاطر کارت بر صلیب تشکر می کنم 

اعلام می کنم که من از سرکشی و تمرد خود 

باز گشته و می پذیریم که عیسی به جای من 

طعم مرگ را چشیدهاست زیرا عیسی به جای من

مرد تا من بتوانم در حیات او سهیم گردم. 

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »