بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۳۱ تیر

خداوند جایگاه ما را مشخص می کند 

نان روزانه 

 

 

۳۱ تیر / ۲۲ جولای

 

 

خداوند جایگاه ما را مشخص می کند 

من عضو بدن مسیح هستم 

 

 

 

زیرا بدن ھر چند یکی است از اعضای بسیار تشکیل شده و ھمه اعضای بدن اگر چه بسیارند اما یک بدن را تشکیل می دھند . در مورد مسیح نیز چنین است . زیرا بدن نه از یک عضو بلکه از اعضای بسیار تشکیل شده است . اگر پا گوید چون دست نیستم به بدن تعلق ندارم این سبب نمی شود که عضوی از یدن نباشد و اگرگوش گوید چون چشم نیستم به بدن تعلق ندارم این سبب نمی شود که عضوی ازبدن نباشد . اگر تمام بدن چشم بود شنیدن چگونه میسر می شد ؟ و اگر تمام بدن گوش بود بوئیدن چگونه امکان داشت ؟ اما حقیقت این است که خدا اعضا را آن گونه که خود می خواست یک به یک در بدن قرار داد . “

( اول قرنتیان ١٢:١٢ ،١۴ – ١٨ )

 

 

باید به سه نکته از سخنان پولس دقت کنیم.

اول اینکه جایگاه ما  و  اینکه ما در بدن  مسیح چه  کسی ھستیم  را ما انتخاب نمی کنیم   بلکه   خداوند آن را انتخاب  می کند.خداوند است کھ جای ھر کدام از اعضای بدنش را مشخص کرده وعمل کرد شان را نیز مقرر می کند. تصمیم با ما نیست. بلکھ این خداوند است کھ تصمیم می گیرد و تصمیماتش را آشکار می کند.

دوم زمانی که تصمیم خداوند در زندگی ما عملی می شود ما عضوی از یک جامعۀ بزرگتر یعنی بدن عیسی می شویم.با این حال ھنوز بھ عنوان یک فرد دارای شخصیت ھستیم. مانند آن است کھ انگشت کوچک دست ما جای خود را در دست مان می یابد و در کنار چھار انگشت دیگر قرار می گیرد ولی در عین حال او با کل بدن و ھدفی کھ دنبال می شود مرتبط است. ما بھ عنوان مسیحیان ھرگزھویت شخصی خود را از دست نمی دھیم بلکھ ما عضوی از یک گروه بزرگ و متحد می گردیم. در این زمان است کھ آنچھ خداوند برای ما مقرر کرده انجام می شود. اما ما ھمچنان بھ عنوان آن عضو خاص در بدن خداوند جایگاه خود را داریم .
سوم اینکه ما به عنوان یک بدن زمانی کھ با یکدیگر در اتحاد ھستیم می توانیم مسیح را بھ پری کامل بھ دنیا نشان دھیم. ھیچ کدام از ما نمی توانیم بھ تنھایی بھ طور کامل مسیح را برای دنیا آشکار کنیم. اما زمانی کھ ما بھ عنوان یک بدن متحد می گردیم این بدن می تواند بھ صورت کامل و گروھی تمام و کمال عیسی را بھ این دنیا بشناساند.

 

 

عیسی جان

از تو متشکرم که مرا عضو بدن خود خوانده ای

اعلام می کنم که خداوند مرا با وجود داشتن

هویت شخصی به عنوان جزئی از کل قرار داده

و من عضو بدن مسیح هستم که باید مسیح را به

این دنیا بشناسانم. من عضو بدن مسیح هستم .

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »