بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه  ۳۰ تیر

رفتار صحیح با یکدیگر 

نان روزانه 

 

 

۳۰ تیر / ۲۱ جولای

 

 

 

رفتار صحیح با یکدیگر

من عضو بدن مسیح هستم 

 

 

 

دنیا پر از افرد مختلفی است. ممکن است بھ ظاھر یک فردی نگاه کرده و بگوئید زیاد علاقھ ای بھ او ندارید و حتی ممکن است در آینھ نگاه کنید و ھمان چیز را دربارۀ خود بگوئید اما ما باید بھ برادران و خواھران خود در بدن مسیح فراتر از ظاھرشان نگاه کنیم. یعنی افرادی کھ عیسی برای آنھا خونش را ریخت و جانش را فدا ساخت. اگر ما نتوانیم بھ دیگران احترام گذاشتھ و با آن ھا بھ درستی رفتار کنیم، خداوند را محزون خواھیم ساخت. زیرا خداوند آن قدر تمام انسان ھا را دوست داشت کھ برای آنھا جانش را داد. زمانی کھ ما رفتاری اشتباه نسبت بھ عضوی از بدن ً زمانی کھ ما بھ فردی مسیح داریم باعث می شویم کھ خداوند بھ سختی غمگین شود. مخصوصا دیگر بھ دیدۀ تحقیر نگاه کرده و او را بی ارزش بشماریم. بھ نظر من مردم قرنتس نیز ھمین مشکل را داشتند. افرادی کھ پولس دو رسالۀ خود را خطاب بھ آنھا می نویسد. روابط اشتباھی آنجا وجود داشت. آنھا نمی توانستند بدن خداوند را تمییز دھند.( اول قرنتیان ١١:٢٩ را مطالعھ کنید.) و پولس چنین گفت:

 

 

” از ھمین روست که بسیاری از شما ضعیف و بیمارند و

شماری ھم خفته اند . “

( آیھ ٣٠ )

 

 

بھ نظر من یکی از دلایل وجود بیماری در میان مسیحیان ھمین نکتھ است. متأسفانھ باید بگویم کھ بسیاری از مسیحیان با یکدیگر بھ عنوان اعضای بدن مسیح بھ درستی رفتار نمی کنند.

 

عیسی جان

از تو متشکرم که مرا عضوی از بدن خود خوانده ای.

اعلام می کنم که با فیض تو من اعضای دیگر بدن را

محترم شمرده وهر کدام از آنها را به عنوان فردی

خواهم دید که عیسی برای او جانش را فدا کرده است

.زیرا من عضوی از بدن مسیح هستم.

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »