بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲ مرداد

فراخوانده شده ایم تا مقدس باشیم

نان روزانه

 

 

۲ مرداد / ۲۴ جولای

 

 

 

فراخوانده شده ایم تا مقدس باشیم

من مقدس هستم 

 

 

 

پولس ایمان داران رومیان را چنین خطاب می کند:

 

 

” به ھمه آنھا که در روم محبوب خدایند و فراخوانده شده اند تا از مقدسان باشند ”

( رومیان ١:٧ )

 

 

واژۀ مقدسان بھ افرادی اشاره می کند کھ دارای قدوسیت ھستند. واژه بودن to be  در زبان انگلیسی در حین ترجمھ بھ این آیھ اضافھ شده است. از لحاظ لغوی در زبان یونانی این قسمت چنین نوشتھ شده است ” مقدس خوانده شده اند. ” بھ یاد داشتھ باشید کھ قدوسیت نوعی صلاحیت ظاھری نیست کھ ممکن است برخی ایمانداران بھ دست بیاورند. بلکھ امری است کھ از تمامی ایمانداران انتظار می رود. پولس انتظار نداشت کھ گروه خاصی از ایمانداران خود را جدا کرده تا در دسترس بقیھ ما کھ ایمانداران معمولی ھستیم قرار نگیرند. بھ نظر پولس ھمھ ایمانداران باید مقدس باشند. زمانی کھ شما مژده نجات مسیح را می پذیرید خداوند شما را مقدس می خواند. شما کسی ھستید کھ جدا شده اید. زمانی کھ شما تسلیم روح القدس شده و عادل شمرده شدید ممکن است بھ خود نگاه کنید و چنین بگوئید.” خوب من واقعاً مقدس بھ نظر نمی آیم. اما آنچھ پولس  گفت را بھ یاد داشتھ باشید کھ ” خداوند نیستی ھا را بھ ھستی فرا می خواند. ” ( رومیان ١٧:۴ ) خداوند ابراھیم را پدر قوم ھای بسیاری می خواند قبل از آنکھ حتی او یک پسر داشتھ باشد.  ( پیدایش ١٧ : ۴ ، ۵ را مطالعھ کنید.) زمانی کھ خداوند شما را با عنوانی خطاب می کند این بھ آن معنا است کھ خداوند می خواھد شما را بھ آن عنوان برساند. وقتی خداوند شما را مقدس می خواند شما مقدس ھستید زیرا او شما را مقدس خوانده است. ممکن است مدت زمانی طول بکشد تا قدوسیت در زندگی شما خود را آشکار کند اما حکم او برای شما این است.

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که مرا فرا خوانده ای.

اعلام می کنم که تو عنوان مرا در زندگیم

محقق می سازی. زیرا من مقدس هستم .

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »