بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲ فروردین

طرح خداوند برای بدن ما

نان روزانه 

 

 

۲ فروردین / ۲۲ مارس

 

 

 

طرح خداوند برای بدن ما

بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من 

 

 

 

” زیرا باطن مرا تو آفریده ای تو مرا در رحم مادرم در ھم تنیدی تو را سپاس می گویم زیرا عجیب و مھیب ساخته شده ام اعمال تو شگفت انگیزند جان من این را نیک می داند . استخوان بندی ام از تو پنھان نبود چون در نھان ساخته می شدم آنگاه که در ژرفای زمین تنیده می شدم .     

 

 

 

                                                                                 ( مزامیر ١٣٩ : ۱۳ – ۱۵ )

 

 

 

زمانی که به بدن فیزیکی خود می اندیشم سراسر وجودم سرشار از حیات او می شود. ماده ای که باید کالبد ما را شکل می داد پیش از آنکه این کالبد شکل بگیرد توسط خداوند در ژرفای زمین تعبیه شده بود. خداوند ماده ای که باید روزی بدن مرا شکل می داد از پیش خلق کرده بود :

 

” دیدگانت کالبد شکل نگرفته مرا می دید ھمه روزھایی که برایم رقم زده شد در کتاب تو ثبت گردید پیش از آنکه ھیچ یک ھنوز پدید آمده باشد . ”  

 

                                                                                      ( مزامیر ١٣٩ : ۱۶ ) 

 

 

قبل از اینکه بدن ھای ما شکل بگیرد خداوند طرحی از پیش برای شان در نظر گرفته بود .این آیه را با آنچه عیسی در لوقا ١٢ : ٧ می گوید مقایسه کنید:

 

“حتی موھای سر شما به تمامی  شمرده شده است. پس مترسید، زیرا ارزش شما بیش از ھزاران گنجشک است.” 

 

                                                                                                    ( لوقا ١٢ : ٧ ) 

 

 

این جمله نشان دھنده دقت و توجه خداوند به جسم فیزیکی ما است. او حتی موھای سر ما را نیز شمرده است. وقتی ما این حقیقت را درک می کنیم می فھمیم که خداوند ھدفی برای خلقتی بدین مھارت وشگفتی دارد. این ھدف در اول قرنتیان ۶ : ١٩ – ٢٠ آمده است :

” آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید؟ به بھایی خریده شده اید پس خدا را در
بدن خود تجلیل کنید. “

 

 

                                                                                  ( اول قرنتیان ۶ : ١٩ – ٢٠ )

 

 

خداوندا 

برای بدنی که برایم سرشتی از تو متشکرم. 

من خدا را در بدن خود جلال می دهم و اعلام می کنم 

که بدن من برای خداوند است و خداوند برای بدن من.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »