بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۹ مرداد

انسان زنده جدید

نان روزانه

 

 

۲۹ مرداد / ۲۰ آگوست

 

 

انسان زنده جدید

انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود

 

 

مبادلھ ای کھ در این جا ما با آن روبھ رو ھستیم تبادل انسانیت کھنھ و انسانیت تازه است. انسان کھنھ در مسیح بر صلیب مرد تا انسان تازه بتواند از طریق این مبادلھ در ما زیست کند. این موضوعی است کھ در عھد جدید ادامھ می یابد اما امروزه در کلیساھا بھ ندرت دربارۀ آن سخن گفتھ می شود. تضادی کھ بین انسانیت کھنھ ای کھ بر صلیب می میرد و انسانیت جدیدی کھ با عیسی قیام داده می شود وجود دارد. مصلوب شدن عیسی واقعی و تاریخی است و در واقع در یک تاریخ مشخصی رخ داده است. من فکر می کنم زمانی کھ ما بھ این موضوع این گونھ نگاه کنیم ایمان ما بھ گونھ ای خارق العاده تقویت می شود. این واقعھ چیزی است کھ در حقیقت اتفاق افتاده و حقیقت دارد چھ ما آن را باور کنیم و چھ نکنیم ، چھ آن را بدانیم چھ ندانیم. اما زمانی کھ ما آن را می دانیم و بھ آن ایمان می آوریم می تواند تاثیر شگفت انگیزی بر زندگی ھای ما داشتھ باشد. در رومیان ۶:۶ پولس می گوید: ” زیرا می دانیم آن انسان قدیم کھ ما بودیم با او بر صلیب شد تا پیکر گناه در گذرد و دیگر گناه را بندگی نکنیم . ” در ترجمۀ تحت الفظی چنین می گوید ” تا جسد گناه معدوم گردد.” اما من ترجیح می دھم ً شده است. زمانی کھ ما اسیر گناه ھستیم و او بی تاثیر شده و از عمل باز داشتھ بگوئیم کاملا ارباب، ما زندگی ھایمان تخریب می شود و زمانی کھ متوجھ می شویم انسانیت کھنھ در ما مرده است انسانیت جدید در ما آشکار می شود. اما اگر ما متوجۀ این حقیقت نباشیم و بھ آن ایمان نداشتھ باشیم و بر اساس آن عمل نکنیم نمی توانیم از اسارت گناه آزاد شویم. این تنھا راھی است کھ ما می توانیم از دام و اسارت گناه رھایی یابیم.
عیسی جان از تو به خاطر مبادله ای که بر صلیب انجام دادی متشکرم. اعلام می کنم که اسارت من نسبت به گناه از بین رفته زیرا انسانیت کهنۀ من در عیسی مرده تا انسان جدید بتواند در من زاده شود. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »