بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۸ مرداد

دایره های کامل

 

نان روزانه

 

 

۲۸ مرداد / ۱۹ آگوست

 

 

دایره های کامل

من در عیسی کامل گشته ام 

 

 

 

ھمانطور کھ قبلا گفتم مردم معمولا از واژه کمال می ترسند. برای اینکھ از ترسناک بودن این واژه بکاھیم می خواھم از یک مثال ساده ریاضیات استفاده کنم. اجازه دھید کھ از واژۀ دایره استفاده کنم .تنھا یک ملاک برای دایره بودن یک شکل وجود دارد. اگر شکلی گرد باشد بنابراین دایره است و تنھا یک نوع دایره وجود دارد و سھ یا چھار نوع دایرۀ مختلف وجود ندارند. با این حال اندازه ھای مختلفی از دایره می تواند وجود داشتھ باشد. زمانی کھ دو تصویر شکل یکسانی دارند اما اندازه ھای آنھا متفاوت باشد بھ یک اسم خوانده می شوند. خدای پدر دایره ای عظیم است حلقۀ دایره ای نا محدود کھ تمامی خلقت را در بر گرفتھ است. عیسی از ما نمی خواھد کھ بھ اندازۀ خداوند باشیم اما از ما این انتظار را دارد کھ ھمان شخصیتی را داشتھ باشم کھ خداوند دارد. ما بسیار شبیھ خداوند ھستیم اما خدا نیستیم. من و شما ممکن است دایرۀ کوچکی باشیم کھ در حیطھ ھای کوچکی کھ خداوند ما را آن جا قرار داده است کار می کنیم و وظایفی بھ ظاھر کوچک و ناچیزی داریم اما خداوند برای ھر کدام از ما در ھمان حیطۀ کوچک انتظار دارد کھ دایره ای کامل باشیم. کاملا گرد، ھمانطور کھ دایرۀ اعظم است یعنی خدای پدر کھ فراتر است و ھمۀ کیھان را در بر گرفتھ است. بنابراین وقتی می خوانیم کھ عیسی فرمان می دھد کامل باشید. ( متی ۵ : ۴٨ ( بھ آن فکر کنید کھ باید دایره باشید. نامتقارن نباشید. برآمدگی ، فرو رفتگی و کاستی نداشتھ باشید. ممکن است زیاد بزرگ نباشید اما شما می توانید یک دایرۀ کامل باشید.

 

 

خداوندا

از تو متشکرم که در من کار می کنی.

اعلام می کنم خداوند از من می خواهد

که دایره ای کامل باشم و به فیض او

من کامل خواهم بود. زیرا من از

طریق عیسی کامل گشته ام.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »