بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۸ بهمن

روح القدس در میان ما

نان روزانه

                                                                                                       ۲۸ بهمن / ۱۶ فوریه

 

   روح القدس در میان ما 

   بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است ” زیرا اگر طبق نفس زندگی کنید خواھید مرد اما اگر به واسطه روح اعمال گناه آلود بدن را بکشید خواھید زیست. ” 

                                                                                                     ( رومیان ٨: ١٣) 

پولس به ایمانداران چنین می گوید :

    ” اگر ما طبق نفس زندگی کنیم خواھیم مرد زیرا آنچه  که باعث فساد و تباھی است در ما پرورش می یابد و اما زمانی که بر اساس نفس خود زندگی می کنید تنھا نتیجه ای که حاصل می شود فساد و تباھی است. در میان جسم و روح تضاد کامل و آشکاری وجود دارد. ھیچ مصالحه ای در میان این دو بخش وجود ندارد. نقشه خداوند در فدیه ما این است که آنچه کھنه و متعلق به طبیعت گذشته ماست را برداشته و بوسیله روح القدس تبدیل به چیزی کاملاً تازه نماید. اگر چه خود خداوند تدارک کامل تحقق این نقشه را دیده اما ما نیز باید در راستای این ھدف ھمکاری کنیم. ما باید اعمال جسم را بکشیم و او نیز این کار را برای ما انجام می دھد. او حق قانونی ، اقتدار و قوت انجام این کار را بخشیده و این ما ھستیم که باید از آنھا استفاده کنیم .

   کلام خدا می گوید :

    ” اما به کسانی که او  ( عیسی )  را پذیرفتند این حق را داد  (خداوند اقتدار می بخشد ) که  فرزندان خدا شوند . یعنی به ھر کسی که به نام او ایمان آورد .”

                                                                                                   ( یوحنا باب ۱ آیه ۱۲ )

در زمان تولد تازه اقتدار را نیز دریافت می کنیم. اما اقتدار تا زمانی که از آن استفاده نشود
بی معنا است. تولد تازه پتانسیلی می بخشد که بر اساس آن فرصت پرورش چیزھای بسیار عالی
را خواھیم داشت اگر از اقتدار خود استفاده کنیم. چنانچه ما از اقتداری که به ما بخشیده شده است
در مقابله با مشکلات و گناھان استفاده نکنیم ھرگز پیشرفتی حاصل نمی کنیم.ما باید تفکر جسم را
از خود بیرون برانیم و آن را تبدیل به تفکری دیگر کنیم برای این کار به کمک روح القدس
احتیاج داریم.

” زیرا آنان که از روح ھدایت می شوند ( تنھا ) پسران خدایند.”

                                                                                                 ( رومیان باب ۸ آیه ۱۴ )

خداوندا

از تو به خاطر خون عیسی و عمل روح القدس در زندگیم متشکرم 
اعلام می کنم که با ایمان اعمال جسم را کشته و خود را برای طبیعت تازه ای که روح القدس

در من ایجاد می کند آزاد می گذارم . بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه شده و پاک گشته است.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »