بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۷ مرداد

به واسطه یک قربانی

 

نان روزانه

 

 

۲۷ مرداد / ۱۸ آگوست

 

 

 

به واسطه یک قربانی

من در عیسی کامل گشته ام

 

 

” زیرا با یک قربانی تقدیس شد گان را تا ابد کامل ساختھ است . ” ( عبرانیان ١٠ : ١۴ ( در این آیھ ما دو زمان داریم و ھر دو زمان مھم ھستند. زمان اول زمان حال کامل است ” با یک قربانی تقدیس شدگان را تا ابد کامل ساختھ است ” و می توانیم بگوئیم کھ این قربانی ً قبل از این آیھ نویسندۀ عبرانیان می گوید کھ در عھد عتیق کاھنان ً کامل است. دقیقا کاملا ھمواره می ایستادند و بارھا و بارھا یک قربانی را تقدیم می کردند. قربانی کھ ھرگز نمی توانست گناھان را بردارد. سپس نویسنده دربارۀ عیسی می گوید : اما این کاھن برای ھمیشھ یک قربانی بھ جھت گناھان تقدیم کرد و بھ دست راست خدا بنشست . ( عبرانیان ١٠ : ١٢ ( بھ تضاد میان کاھنان عھد عتیق کھ می ایستادند و عیسی کھ وجود خود را قربانی نمود و نشست توجھ کنید. چرا عیسی نشست؟ زیرا دیگر کاری نمانده بود کھ باید انجام می داد. او ھمۀ کارھا را انجام داده بود در حالی کھ شغل کاھنان عھد عتیق ھرگز پایانی نداشت. زیرا قربانی ھای آنھا ھرگز برای برطرف کردن مشکل اصلی کافی نبودند. مرگ عیسی بر صلیب عملی کامل و نھایی بود این کار تا آنجا کھ بھ عیسی مربوط می شود کامل و عالی است. احتیاج نیست کھ ھیچ چیزی بھ آن اضافھ شود قربانی عیسی تا ابد کامل بود. این زمان حال کامل است. سپس دربارۀ ما کھ قربانی عیسی را می پذیریم نویسندۀ عبرانیان چنین می نویسد :” زیرا با یک قربانی تقدیس شدگان را تا ابد کامل ساختھ است . ” کامل ساختھ است زمان حال کامل است . آنچھ عیسی انجام داده کامل است و اما قسمت ما و آن کاری کھ ما باید انجام دھیم ادامھ دارد. زمانی کھ ما تقدیس می شویم ، جدا می شویم و زمانی کھ بھ خداوند نزدیک می شویم آنچھ او برای ما تدارک دیده است را دریافت می کنیم و بیشتر و بیشتر در آن تدارکی کھ قربانی عیسی مھیا نموده است سھیم می گردیم .

 

 

خداوندا

از تو به خاطر کاری که در من انجام می دهی متشکرم.

اعلام می کنم که توسط یک قربانی عیسی آنانی را که

تقدیس شده اند ، کامل می گرداند و این نکته شامل من

نیز می شود. زیرا من در مسیح کامل گشته ام.

آمین.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »