بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۶ مرداد

کمال الوهیت در مسیح

نان روزانه

 

 

۲۶ مرداد / ۱۷ آگوست

 

 

 

کمال الوهیت در مسیح

من در عیسی کامل گشته ام

 

 

 

” بھ ھوش باشید کسی شما را با فلسفھ ای پوچ و فریبنده اسیر نسازد کھ نھ بر مسیح بلکھ بر سنت آدمیان و اصول ابتدای این دنیا استوار است . زیرا الوھیت با ھمھ کمالش بھ صورت جسمانی در مسیح ساکن است. ” ( کولسیان ٢ : ٨ – ١٠ ( این ھدف من است تا بتوانم در پری کھ در عیسی مسیح بھ ما عطا شده است قرار بگیرم. او باید ھدف نھایی و رضایت قلبی ما باشد ما می توانیم این حقیقت را با خیمھ ای کھ موسی بنا کرد بھ تصویر بکشیم. این خیمھ در عھد عتیق این گونھ تشریح شده است. خیمھ از سھ بخش تشکیل شده بود. اولین قسمت ، قسمت خارجی و دو قسمت داخلی. اولین قسمت خیمھ قدس و سپس قسمت درونی قدس الاقداس نام داشت. یکی از ساده ترین راھھای تفکیک بخش ھا از یکدیگر نوری بود کھ ھر قسمت را روشن می کرد. قسمت خارجی با نور خورشید و ماه و ستارگان روشن می شد و در قسمت قدس ھیچ روشنائی طبیعی وجود نداشت و نور توسط ھفت چراغ دان تامین می شد. چراغدانانی کھ در کاسۀ آنھا روغن ریختھ می شد و روغن می سوخت و آن جا نورانی می گشت. وقتی کھ بھ قدس الاقداس وارد می شدید دیگر شما با حواس فیزیکی خود زندگی نمی کردید بلکھ توسط ایمان زندگی می کردید. قابل توجھ است کھ پس از پردۀ دوم ھیچ نوری وجود نداشت. تنھا یک دلیل برای ورود بھ آنجا وجود داشت و آن ملاقات با خداوند بود. زمانی کھ شخصی خالصانۀ پردۀ دوم را پشت سر می گذاشت آن قسمت با حضور ماوراء
الطبیعی خداوند بھ صورت پر جلالی نورانی می گشت. این ھدف نھایی است. جز تاریکی و خود خداوند ھیچ جاذبۀ دیگری در آنجا وجود نداشت. اگر خداوند نمی آمد شما در تاریکی کامل باقی می ماندید. زندگی با خداوند بھ عنوان ھدف ما بدان معنا است کھ ما نمی توانیم ھیچ جایگزینی یا جذابیت دیگری را در زندگی مان بھ جای او قرار دھیم. خود خداوند تنھا نوری است کھ من آن را می جویم نھ نور طبیعی و نھ نوری مصنوعی بلکھ نور ماوراءالطبیعی حضور خود خداوند.

 

خداوندا

از تو به خاطر کاری که در من انجام می دهی متشکرم .

اعلام می کنم که تنها خود خداوند است و تنها خدا است

که من او را می جویم و پری مسیح که من آن را

جستجو می کنم. زیرا من در مسیح کامل گشته ام .

آمین.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »