بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۵ مرداد

کامل در مسیح

نان روزانه

 

 

۲۵ مرداد / ۱۶ آگوست

 

 

کامل در مسیح

من در عیسی کامل گشته ام

 

 

 

زمانی من یک فیلسوف مجرب بودم. بھ عنوان یک فیلسوف بھ اینجا و آنجا و بھ ھمھ جا نگاه می کردم تا بلکھ بتوانم پاسخی برای سئوالاتم بیابم. در مسیحیت نیز تحقیق نمودم و آنطور  کھ مسیحیت را بھ من ارائھ داده بودند بھ این نتیجھ رسیدم کھ مسیحیت نیز آن پاسخ را ندارد. من کاملا حق داشتم چون پاسخ خود را دریافت نکرده بودم. بھ فلسفۀ یونان روی آوردم. بھ یوگا روی آوردم. من بھ ھر چیز احمقانھ ای کھ فکر کنید مراجعھ کردم. در سال ١٩۴١ در اتاقی درپادگان ارتش حوالی نیمھ شب زمانی کھ کس دیگری بیدار نبود با عیسی مسیح ملاقاتی شخصی داشتم و در آن ملاقات کشف کردم کھ من پاسخ تمام سوالاتم را ملاقات نمودم. مدتی بعد قسمتی را خواندم کھ پولس دربارۀ عیسی مسیح می نویسد در او ھمۀ گنج ھای حکمت و معرفت نھفتھ است .( کولسیان ٢ : ٣ ( با خود گفتم اگر تمامی گنج ھا در عیسی مسیح نھفتھ است چرا بیش از این باید حول حکمت انسانی جستجو کنم کھ مانند سطل ھای زبالھ است. تصمیم گرفتم کھ کتاب مقدس را کتاب پاسخ ھای خود بدانم و بھ این نتیجھ رسیدم کھ باید از این کتاب دریابم کھ خداوند چھ گنج ھایی در عیسی مسیح برای من قرار داده است. گاھی سرگردان شده، گاھی منحرف ً آلفا و امگا ابتدا و انتھا ، شروع و پایان گشتھ ام و گاھی از مسیر خارج شده ام. اما عیسی واقعا ھر چیزی است. ( مکاشفھ ٢٢ : ١٣ ( قھرمان و مظھر و کامل کننده ایمان ما است . ( عبرانیان ١٢ : ٢ ( ما در او کامل ھستیم. اگر شما تصمیم بگیرید کھ بھ چیزھای دیگری چنگ بندازید خواھید دید کھ تئوری ھای جالب و سخنرانی ھای تحریک کنندۀ مختلفی وجود دارد اما در انتھا شما از منابع آلوده ای تغذیھ خواھید شد در حالی کھ می توانید از کلام زندۀ خداوند تغذیھ شوید.

 

 

خداوندا

تو را به خاطر کاری که در من انجام می دهی شکر می کنم.

اعلام می کنم که عیسی پاسخ سوالات است. او آلفا و امگا ،

ابتدا و انتها و شروع و پایان است.

او قهرمان ایمان و کامل کننده ایمان ماست.

من در او کامل هستم زیرا من در مسیح کامل گشته ام.

آمین.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »