بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۳ مرداد

دستیابی به تدارک کامل خداوند

نان روزانه

 

 

۲۳ مرداد / ۱۴ آگوست

 

 

دستیابی به تدارک کامل خداوند

من در عیسی کامل گشته ام

 

 

 

یک مسیحی برای اینکھ بتواند تمام و کمال در ارادۀ خداوند قرار گیرد باید تمام آن چھ کھ خداوند از طریق عیسی برای او تدارک دیده را بپذیرد. او نمی تواند ھیچ قسمت از تدارک کامل خداوند را برای خود حذف کند و انتظار داشتھ باشد کھ چیزی بھ عنوان جایگزینی برای آن قسمت حذف شده عمل نماید. دقیقا در این نقطھ است کھ بسیاری از مسیحیان در تفکر خود بھ بیراھھ می روند. آگاھانھ یا نا آگاھانھ. آنھا چنین استدلال می کنند کھ اگر خود را در قسمت ھایی تحت اختیار تدارک خداوند قرار داده اند دیگر احتیاج نیست کھ برای قسمت ھای دیگری کھ حذف شده نگران باشند. بھ عنوان مثال برخی از مسیحیان تاکید زیادی بر بشارت لسانی دارند اما جنبھ ھای عملی زندگی روزانۀ مسیحی را نادیده می گیرند. و بر عکس برخی مسیحیان دربارۀ نحوۀ عمل کرد شان بسیار مراقبند اما زبان اً بھ دوستان و ھمسایگان خود بشارت نمی دھند. ھر کدام از این مسیحیان غالبا دیگری را مورد انتقاد قرار داده و خوار می شمارند در حالی کھ ھر کدام از آنھا بھ طور یکسان در اشتباه ھستند. زندگی خوب و مسیح وار ھرگز جایگزینی برای بشارت زبانی نیست و از سویی دیگر بشارت زبانی ھرگز جایگزینی برای زندگی خوب مسیحی نیست. خداوند ھر دوی آن ھا را می خواھد. ایمانداری کھ ھر کدام از این جنبھ ھا را حذف می کند بھ طور تمام و کمال در ارادۀ خداوند نمی ایستد.

 

 

خداوندا 

تو را شکر می کنم که در من کار می کنی.

اعلام می کنم که مشتاق آن هستم که خود را

در اختیار آن چیزی قرار دهم که تو برای من

از طریق مسیح مقرر نموده ای تا من بتوانم

در مسیح کامل شوم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »